Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningskvalitet

Vi kontrollerar, säkrar och utvecklar kvaliteten på våra utbildningar utifrån Lunds universitets gemensamma kvalitetspolicy.

Policyn gäller för all utbildning vid Lunds universitet och utgår från tre huvudområden:

•    Inrättande och avveckling utbildning
•    Utvärdering av pågående utbildning
•    Uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat, inklusive kursvärdering och kursutvärdering 

Inrättande och avveckling av utbildning

Konstnärliga fakulteten följer den handledningsordning som finns framtagen vid Lunds universitet vid inrättande av nya program, inrättande och avveckling av huvudområden för examina samt avveckling av program och vilande program.


Utvärdering av pågående utbildning

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som granskar Lunds universitet som helhet utifrån både nationella och europeiska lagar och riktlinjer (ESG). Konstnärliga fakultetens olika program granskas en gång per nationell granskningsperiod, vilket innebär ett granskningsintervall om ungefär sex år. För de utbildningar som inte direktgranskas av UKÄ är det fakulteten som initierar, arrangerar och följer upp granskningar.

Läs mer om UKÄ
Läs mer om ESG (PDF 188 kB, nytt fönster)

Det kan vara en utmaning att anpassa standardiserade värderingsmetoder, framtagna för kollektiv undervisning, till konstområdet där studenterna antas genom prov och ofta undervisas enskilt. Musikhögskolan har mot bakgrund av detta delvis använt sig av MusiQue, en oberoende granskningsorganisation, vars metod är anpassad till musikområdet och fokuserar på sociala moment som platsbesök och auskultation vid undervisning och konserter.

Läs mer om MusiQue

Granskningsperiod 2017-2022

De tre perspektiv som UKÄ lyfter fram för granskningsperioden 2017–2022 är studentinflytande, arbetsliv och jämställdhet. Den Konstnärliga fakultetens utbildningsprogram har alla granskats externt och kollegialt mellan 2017 och 2020.

Granskningsresultat


Uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat

Den kontinuerliga kvalitetsuppföljningen organiseras av varje institution och program och redovisas i september varje år. Kvalitetsuppföljningen överlämnas till fakultetsstyrelsen och bildar underlag för institutionsdialogen. Kontinuerlig kvalitetsuppföljning av utbildning omfattar planer, processer och rutiner inom bland annat följande områden:

Femårscykel:

  • Strategisk planering 

Ettårscykel:

  • Antagning
  • Utbildning och examination

Kontinerligt arbete:

  • Alumniverksamhet
  • Internationalisering
  • Jämställdhet, likabehandling och mångfald
  • Hållbar utveckling

Studentinflytande

Kursvärderingar och läsårsutvärderingar är viktiga redskap för studentinflytande. Detta utövas också genom kursombud och genom representation i nämnder och styrelser. Den mesta av de konstnärliga programmens undervisning ges i smågrupper eller som en-till-en-undervisning, vilket skapar goda möjligheter även för icke-formaliserat studentinflytande.