Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärliga Fakultetsstyrelsen har under 2022 beslutat att göra en satsning på stimulansbidrag till lärare och forskare, med målet att bygga starka forskningsmiljöer med utrymme för konstnärligt utvecklingsarbete. 

Därtill har Fakultetsstyrelsen reserverat 500 tkr för samfinansiering av externa bidrag, som en åtgärd för att arbeta med rekommendationerna i RQ20-panelen, under kommande två år.  Läs mer om respektive möjlighet nedan.

Stimulansbidrag

Ansökningsperioden för stimulansmedel var den 26 september till 4 november. Beslut om tilldelning fattas av FFU-nämnden den 6 december.


Du som är anställd vid Konstnärliga fakulteten som adjunkt, lektor eller professor kan ansöka om stimulansbidrag om maximalt 100 tkr. Syftet är att uppmuntra och stimulera arbete under en begränsad och avsatt tid med

  • forskningsansökningar,
  • färdigställande av artiklar,
  • konstnärliga och pedagogiska utvecklingsprojekt,
  • vetenskapligt, pedagogiskt och/eller konstnärligt material som kan ligga till grund för befordringar,
  • annan typ av meritering som stärker forskares och lärares vetenskapliga och konstnärliga kompetens.

Medlen utlyses två gånger om året. Ansökan mailas till Annika Michelsenannika [dot] michelsen [at] kanslik [dot] lu [dot] se.

I samband med att arbetet/projektet avslutas ska en kortfattad rapport lämnas in (ca 1-2 sidor) till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden som beskriver hur medlen använts och vad genomfört projekt/arbete har resulterat i. Efter avslutat projekt ska resultatet också presenteras offentligt vid ett tillfälle som beslutas av forsknings- och forskarutbildningsnämnden.

Samfinansiering 

Medel kan sökas av fakultetens institutioner för att samfinansiera externa medel, i de fall externa finansiärer inte täcker alla indirekta kostnader. Bidraget kan högst täcka 50% av de indirekta kostnader som inte täcks av extern finansiär. Tilldelat belopp överförs till institutionen, som ansvarar för samfinansieringen av respektive projekt. 

Medel kan sökas en gång per år. Ansökan ska komma in senast två veckor innan ett sammanträde i Forsknings- och forskarutbildnings­nämnden för att kunna behandlas. Ansökan mailas till Annika Michelsen, annika [dot] michelsen [at] kanslik [dot] lu [dot] se, och ska innehålla:

  • beskrivning av vilket projekt som institutionen söker samfinansieringsbidrag för (max tre sidor), med kopia av ansökan till extern finansiär
  • projektbudget, där direkta och indirekta kostnader framgår

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden utser en bedömargrupp, som leds av viceordförande, som bedömer ansökningarna och lämnar förslag till nämnden om beslut. Nämnden fattar beslut om tilldelning eller avslag. En studentrepresentant ska ingå i bedömargruppen. Beslut fattas på nämndens sammanträde, ej per capsulam. Beslutet kan inte överklagas.

Kontakt

Annika Michelsen
Handläggare
 +46 40 32 54 96
annika [dot] michelsen [at] kanslik [dot] lu [dot] se