Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationsguide - extern

Denna guide är framtagen som stöd under disputationsprocessen för doktorander antagna enligt särskild överenskommelse om forskarutbildning mellan Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet och

 • doktorander som antagits inom Konstnärliga forskarskolans (KF) ram,
 • doktorander i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan (KMH),
 • doktorander vid Kungl. Konsthögskolan (KKH)

De högskolor med vilka Konstnärliga fakulteten har avtal för forskarstudier benämns fortsättningsvis ”högskolan”. Doktoranden examineras vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet men är anställd vid högskolan.

Konstnärliga fakulteten ansvarar för formella beslut, kvalitetssäkring och för stöd i processen.  Högskolan står för alla kostnader i samband med disputationen, och ansvarar dessutom för det praktiska genomförandet av disputationen enligt beskrivningen i denna guide.

Ansökan om disputation

Disputation ska äga rum under Lunds universitets terminstid. Efter att tilltänkt opponent och betygsnämnd tillfrågats ansöker huvudhandledaren om disputation. Detta ska ske minst två månader före beräknad disputationsdag, via högskolans administration, i en skriftlig framställning till fakultetskansliet. Framställningen ska innehålla namn och personuppgifter för disputanden (doktoranden), arbetets titel och uppgift om handledare, datum och lokal för disputationen, opponent, betygsnämnd samt disputationsordförande. Under rubriken ”Opponent och betygsnämnd” här nedanför ges närmare anvisningar. Framställningen skrivs under av prefekt och lämnas till fakultetskansliet för beslut i Konstnärliga fakultetsstyrelsen. Högskolan bör informera sig om fakultetsstyrelsens mötestider och lämna framställningen i god tid, så att den hinner gå ut med kallelsen till fakultetsstyrelsens sammanträde. 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen har fatta beslut om vad som gäller vid digital medverkan vid disputationer. Det gäller för opponent, betygsnämnd, handledare samt för offentligheten.

Beslut om digital medverkan vid disputationer finns här: Beslut digital medverkan

Blankett för framställning finns här: Blankett framställning

Opponent och betygsnämnd

 • Opponenten ska inneha doktorsexamen eller motsvarande (konstnärlig lektor eller dokumenterad professionell erfarenhet på motsvarande nivå). Bifoga alltid CV och motivering till blanketten om framställning där opponentens relevans för det aktuella doktorsarbetets inriktning framgår.  Opponenten får inte vara verksam vid vare sig Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet eller vid högskolan, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Disputationen ska ledas av en ordförande, som ofta är en representant för högskolan, exempelvis en professor.
 • Betygsnämnd utses särskilt för varje disputation. Högskoleförordningen föreskriver att minst en person som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras ska ingå i betygsnämnden. Minst en ledamot ska vara en person anställd vid Lunds universitet vid disputationstillfället. Minst en reserv för ledamöter i betygsnämnden ska utses. Man bör sträva efter att ledamöterna står för en extern och ojävig bedömning.  För att underlätta fakultetsstyrelsens beslut ska framställningen om disputation innehålla en bilaga med korta motiveringar för de föreslagna betygsnämndsledamöterna, där dessas relevans för det aktuella doktorsarbetets inriktning framgår.
 • Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i betygsnämnden. Opponent och handledare har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
 • Betygsnämndens närmare sammansättning och kompetens kan regleras i de allmänna studieplanerna för respektive ämne: Allmänna studieplaner
 • Fakulteten rekommenderar att en reserv till betygsnämnden utses.
 • Förutom CV för opponenten ska en kort motivering för val av opponent och ledamöter i betygsnämnden bifogas framställningen inför beslut i Fakultetsstyrelsen. Särskilt viktigt är detta beträffande doktorsarbeten av tvärdisciplinär karaktär, då opponentens och betygsnämndsledamöternas kompetenser tänks svara mot olika aspekter av doktorsarbetet.

ISBN och ISSN

Doktorsarbetet ska få ett så kallat ISBN-nummer. ISBN-numret är unikt för varje publikation, så om doktorsarbetet består av flera olika publikationer (tryckta och/eller digitala) ska var och en av dessa ha ett separat ISBN-nummer. Institutionen ansvarar för att skaffa sådana. Högskolan ansvarar för att skaffa ett sådant.

För information om hur man skaffar ISBN-nummer till ett doktorsarbete, se: http://www.ub.lu.se/publicera/registrera-och-publicera-i-lup/avhandlingar/isbn-till-avhandling

Både högskolans logotyp och Lunds universitets logotyp ska finnas på publikationen. För en tryckt publikation gäller att högskolan kan välja att bara ha den egna logotypen på framsidan, och Lunds universitets logotyp (och om så önskas även den egna) på titelsidan. Logotypen för LU kan laddas ner här: http://medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil/grafisk-profil-och-logotyp/logotyp

Titelsidan ska även innehålla följande text:

”Föreliggande doktorsarbete har genomförts och handletts i forskarutbildningen i [ämne] vid [högskolan]. Doktorsarbetet läggs fram vid Lunds universitet inom ramen för samverkansavtalet mellan Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och [högskolan] angående utbildning på forskarnivå i ämnet [ämne] inom ramen för Konstnärliga forskarskolan.” (Det sista "inom ramen för..." gäller bara vissa doktorander.)

"This dissertation has been carried out and supervised within the graduate programme in [ämne] at [högskolan]. The dissertation is presented at Lund University in the framework of the cooperation agreement between the Malmö Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University, and [högskolan] regarding doctoral education in the subject [ämne] in the context of Konstnärliga forskarskolan." (Det sista "in the context..." gäller bara vissa doktorander.)

Längst fram i varje exemplar av boken (eller på framskjuten plats i en elektronisk publikation) infogas ett så kallat spikblad. Detta är ett tvåsidigt dokument vars framsida anger doktorsarbetets titel och eventuella undertitel, doktorandens namn, Lunds universitets logotyp, tid och plats för disputationen samt fakultetsopponentens namn, titel och affiliering. Spikbladets baksida kallas dokumentdatablad. Här fyller doktoranden i ytterligare information om doktorsarbetet i den förtryckta mallen och signerar med namnunderskrift. Antal ord i en abstract är i normalfallet 150 - 200. Antalet keywords bör inte vara för stort. Observera att spikbladets storlek i samråd med tryckeriet måste anpassas till bokens format.

Mall för spikbladet/dokumentdatabladet finns här: Spikblad (eller kontakta Annika Westberg på fakultetskanslsiet: annika [dot] westberg [at] kanslik [dot] lu [dot] se

Utnyttja befintliga textformat i mallen. Vid behov kan den engelska texten under universitetslogotypen på spikbladets framsida ersättas med följande svenska text:

”Doktorsarbete [alt. Akademisk avhandling]

för avläggande av konstnärlig [alt. filosofie] doktorsexamen i [ämne]

vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet.

Framläggs för offentlig granskning den [datum, klockslag]

i [lokal, adress, ort].

Fakultetsopponent

[titel, namn, ev. högskola].”

Observera att uppgifter om titel och affiliering för opponenten också krävs vid den elektroniska registreringen av doktorsarbetet i LUCRIS (se nedan). Om opponenten inte är knuten till ett lärosäte kan med fördel hemorten anges.

Varje högskola kan ha anledning att inrätta en utgivningsserie för sina doktorsarbeten. Fram till år 2008 fick varje sådan ny serie ett så kallat ISSN-nummer. Vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet utges doktorsarbeten i två serier: en för musikpedagogik och en för konstnärliga forskningsämnen. Den musikpedagogiska serien har ISSN: 1404-6539 och den konstnärliga ISSN: 1653-8617. Högskolan kan, om den så önskar, göra en särskild överenskommelse med Konstnärliga fakulteten om att låta sina doktorsarbeten utges inom ramen för någon av dessa serier. Denna överenskommelse ska innehålla ett ekonomiskt avtal samt reglera ansvar för distribution och lagerhållning. Om dett aönskas, kontakta Annika Westberg på fakultetskanslsiet: annika [dot] westberg [at] kanslik [dot] lu [dot] se 
Konstnärliga fakultetens publikationsserier finns här: Publikationer

Lunds universitets tryckeri, Media-Tryck, erbjuder en formatmall för doktorsarbeten, som är frivillig att använda.

 

Elektronisk registrering i LUCRIS

Doktorsarbetet registreras elektroniskt i universitetets databas Lund University Current Research Information System (LUCRIS). Det finns två slag av elektronisk registrering i LUCRIS:

 1. Obligatorisk elektronisk registrering av engelskspråkigt abstract (”spikning”).
 2. Elektronisk publicering av hela doktorsarbetet. Om inga upphovsrättsliga hinder föreligger förväntas forskaren göra hela doktorsarbetet tillgängligt i LUCRIS. Detta regleras i Lunds universitets Policy om Open Access-publicering: https://www.ub.lu.se/en/publish/open-access 

- Obligatorisk registrering av engelskspråkigt abstract (”spikning”)

Den obligatoriska elektroniska registreringen innebär publicering av engelskspråkigt abstract i LUCRIS. Den elektroniska registreringen ska göras senast fyra veckor före disputation.

Originalfiler eller fulltextversioner för arbeten som ingår i avhandlingar arkiveras alltid i Lucris, med möjlighet till sluten tillgång. Detta gäller även de expositioner som publiceras via Research Catalogue.

Handledare och/eller ämnesansvarig ska godkänna materialet före spikning.

Doktoranden skickar en kopia på spikbladet till granskaren för publikationsoutput vid konstnärliga fakulteten, Madeleine Bergquist: Madeleine [dot] bergquist [at] khm [dot] lu [dot] se (Madeleine[dot]bergquist[at]khm[dot]lu[dot]se).

Observera att under rubriken Classification system and/or index terms i spikbladet ska det anges under vilken/vilka kategori/er arbetet hör hemma enligt UKÄ 

För doktorander i musikpedagogik, ange två klassificeringar:

  - Social Science ► Educational Science ► Pedagogy

  - Humanities ► Arts ► Music

För doktorander i konstnärliga ämnen ange:

  - Humanities ► Arts ► (den huvudkategori ditt arbete hör hemma under) Observera att du kan ange fler än en kategori om ditt projekt gränsar mellan olika ämnesklassificeringar. Du måste då lägga till nästa kategori som en egen ny post under Humanities Arts (ny kategori)

Kontrollera att uppgifterna om tid och plats för disputation, doktorsarbetets titel och andra uppgifter är korrekta och fullständiga i spikbladet. Observera att titeln ska skrivas in så som den är angiven på doktorsarbetet och inte översättas till engelska om det huvudsakliga språket i arbetet är svenska eller annat språk.

- Elektronisk publicering av doktorsarbetet/dokumentationen

Enligt Lunds universitets Policy om Open Access-publicering är det värdefullt om forskningspublikationer görs tillgängliga i sin helhet. Doktorsarbetet/dokumentationen ska publiceras och offentliggöras i sin helhet i LUCRIS, 4 veckor före disputation, om inte särskilda skäl föreligger som hindrar detta, exempelvis framställningsform eller copyright-frågor. I LUCRIS kan man även ladda upp material i form av ljudfiler, filmer, bilder mm. I samband med att spikbladet skickas till Madeleine Bergquist, skickas även de filer doktoranden vill publicera i LUCRIS. OBS!

Döp filerna till den titel/namn materialet har, så som det ska synas i den publika LUCRIS-portalen.

Om delar av doktorsarbetet av olika skäl kan dokumenteras/publiceras först efter spikningsdatum ska detta ske senast en månad efter disputationsdatum. Om särskilda skäl föreligger kan dekan vid Konstnärliga fakulteten vid LU medge anstånd.

Distribution av doktorsarbetet

Av doktorsarbeten med ISBN-nummer ska pliktexemplar samt det ytterligare antal exemplar som högskolan bedömer rimligt framställas.

Om doktorsarbetet utgörs av andra typer av media än text ska doktoranden och handledaren inhämta Kungliga bibliotekets (boel [dot] larsson [at] kb [dot] se (boel[dot]larsson[at]kb[dot]se) tel: 010-709 33 04) bedömning av hur doktorsarbetet lämpligen bör publiceras/tillgängliggöras.

Doktoranden ska lämna ett visst antal exemplar av doktorsarbetet enligt nedan, senast fyra veckor före disputationen.

 • Doktoranden ansvarar för att opponenten och betygsnämndens ledamöter får varsitt exemplar av avhandlingen/doktorsarbetet senast fyra veckor veckor före disputationsdatum. Doktorsarbetet kan överlämnas i den form som finns tillgänglig om det tryckta arbetet inte ännu är färdigt fyra veckor före disputationen.
 • Om vissa delar av doktorsarbetet inte kommer att föreligga vid denna tidpunkt måste särskilda överenskommelser om tillvägagångssätt träffas med opponenten och betygsnämnden i mycket god tid.
 • Lagen (1993:1392) om pliktexemplar reglerar tryckeriets skyldighet att leverera pliktexemplar till Sveriges 7 pliktbibliotek: Kungliga biblioteket samt universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala, Linköping, Örebro, Göteborg och Lund. Se länken för information om pliktexemplar: http://www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/ Om doktoranden och handledaren anlitar ett annat tryckeri än Media-Tryck vid Lunds universitet, bör de försäkra sig om att tryckeriet uppfyller denna lagstadgade skyldighet. Kungliga biblioteket (boel [dot] larsson [at] kb [dot] se (boel[dot]larsson[at]kb[dot]se) tel: 010-709 33 04) kan lämna kontaktuppgifter till pliktbiblioteken.
 • Förutom pliktexemplaren, som alltså är tryckeriets ansvar, gäller att doktoranden ansvarar för att 4 exemplar av publikationen med ISBN-nummer ska lämnas till Lunds universitetsbibliotek. Originalkvitto för dessa 4 inlämnade exemplar ska lämnas till högskolans administration och kopia på kvittot till Konstnärliga fakultetens kansli.
 • I varje ex av avhandlingen ska det finnas ett spikblad. (Se ovan i avsnittet ISBN och ISSN.)
 • Övrig distribution av doktorsarbetet sker enligt överenskommelse mellan högskolan och doktoranden.
 • Högskolan ansvarar för att digital version (exempelvis en länk till LUCRIS) av doktorsarbetet sprids enligt högskolans egen mailinglista och för att doktorsarbetet görs tillgängligt via relevanta hemsidor.
 • Högskolans överblivna exemplar bevaras i minst fem år. Om högskolan därefter önskar avyttra återstående exemplar ska de först erbjudas den som disputerat.

Disputation

Högskolan ansvarar för administration i samband med disputation, exempelvis att inbjudan till disputationen sprids genom lämpliga kanaler. Fakultetskansliet gör också ett formellt utskick som innebär ett offentliggörande av tid och plats för disputationen.

En traditionell form för disputationen kan kort beskrivas på följande sätt, men olika uppläggningar kan förekomma.

 1. Ordförande öppnar disputationen och presenterar respondent, opponent och betygsnämnd samt beskriver disputationens uppläggning.
 2. Opponenten gör en sammanfattande redogörelse för doktorsarbetets innehåll och respondenten kommenterar sammanfattningen samt redogör för eventuella errata, därefter följer diskussion ledd av opponenten. Om doktorsarbetet innehåller konstnärligt uttryck av något slag kan respondenten inleda med att redogöra för sitt arbete som en helhet varefter opponenten gör sin sammanfattning följt av diskussion ledd av opponenten.
 3. Ledamöterna i betygsnämnden ställer frågor till respondenten.
 4. Publiken ges möjlighet att ställa frågor.
 5. Betygsnämnden sammanträder i enrum för att avgöra om doktorsarbetet kan godkännas eller inte. Betygsnämndens beslut protokollförs. Mall för detta finns på Konstnärliga fakultetens hemsida: Betygsnämndsprotokoll

På Konstnärliga fakultetens hemsida finns en utförlig engelskspråkig beskrivning av hur disputationens uppläggning kan se ut för konstnärliga doktorsarbeten och för doktorsarbeten i musikpedagogik. Agenda for dissertation in Music Education eller Agenda for dissertation in Artistic Research En sådan beskrivning kan med fördel skickas till opponent och betygsnämnd så att de kan förbereda sig på hur processen går till. Övriga praktiska frågor kring disputationen hanteras i första hand av institutionen.

Följande gäller enligt Högskoleförordningen och Lunds universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå:

 • Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut ska den mening gälla som de flesta enar sig om. Enskild ledamot har (enligt 19 § FL) rätt att få avvikande mening antecknad.
 • Opponent och handledare har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
 • Doktorsarbetet ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i doktorsarbetet och försvaret av detta. Om doktorsarbetet bedöms som underkänt ska detta motiveras skriftligen.

Examen

För att kunna ta ut examen krävs för det första att samtliga i den allmänna studieplanen föreskrivna kurser är klara, samt att all dokumentation av doktorsarbetet har tillgängliggjorts på det sätt som föreskrivs av Lunds universitet och Kungliga biblioteket samt i lagen om pliktexemplar. Att dessa villkor är uppfyllda intygas av huvudhandledaren. Intyget skickas till fakultetens forskarutbildningshandläggare.

För att kunna ta ut examen krävs för det andra att disputationsresultatet, i form av betygsnämndens protokoll, har lämnats till fakultetens forskarutbildningshandläggare. Ordföranden vid disputationen ska efter disputationen skicka betygsnämndens protokoll i original till forskarutbildningshandläggaren vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, som lägger in disputationsresultatet i Ladok, samt skicka kopia av protokollet till högskolans administration.

För att ta ut doktorsexamen ska doktoranden lämna in en ansökan till examensavdelningen vid Lunds universitet. Information om och blankett för ansökan om examen finns på examensavdelningens hemsida: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen

Notera att alla kursresultat samt avhandlingens titel och disputationsresultatet ska rapporteras in i Ladok innan examensansökan kan gå igenom. Handledare och/eller ämnesansvarig ansvarar för att underlag för kursrapportering lämnas till Ladok-ansvarig och för att intyga att kurserna uppfyller den allmänna studieplanens krav. Handläggningstiden för examensansökan kan vara lång; 8-10 veckor är inte ovanligt.

Promotion

Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet lämnar uppgifter om godkända disputationer till promotionsexpeditionen som hanterar alla frågor som rör doktorspromotionen. Doktoranden inbjuds till promotionen av övermarskalk vid universitetet. Promotionsexpeditionen kontaktas via promotionsexp [at] rektor [dot] lu [dot] se (promotionsexp[at]rektor[dot]lu[dot]se.)

Under promotionen ska doktoranden ha tillgång till doktorshatt och doktorsring. Vill doktoranden köpa hatt och ring ska doktoranden själv beställa detta i god tid av de leverantörer som övermarskalken anlitar. Vill man inte köpa hatt och ring får man undersöka möjligheten att få låna via egna kontakter. Läs mer om doktorspromotion på LU:s hemsida: http://www.lu.se/om- universitetet/akademiska-hogtider/doktorspromotionen.