Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationsguide - intern

Respektive institution ansvarar för praktiska frågor i samband med disputationen och fakultetskansliet ansvarar för formella beslut, övergripande samordning samt stöd i processen. Frågor om praktiska detaljer besvaras av respektive institution.

Ansökan om disputation

Disputation ska äga rum under Lunds universitets terminstid. Efter att tilltänkt opponent och betygsnämnd tillfrågats ansöker prefekt, efter samråd med huvudhandledare, om disputation. Detta ska ske minst två månader före beräknad disputationsdag, via institutionens administration, i en skriftlig framställning till fakultetskansliet. Framställningen ska innehålla namn och personuppgifter för disputanden (doktoranden), arbetets titel och uppgift om handledare, datum och lokal för disputationen, opponent, betygsnämnd samt disputationsordförande. Under rubriken ”Opponent och betygsnämnd” här nedanför ges närmare anvisningar. Framställningen skrivs under av prefekt och lämnas till fakultetskansliet för beslut i Konstnärliga fakultetsstyrelsen. (Observera fakultetsstyrelsens mötestider och lämna framställningen i god tid, så att den hinner gå ut med kallelsen till fakultetsstyrelsens sammanträde.)

Konstnärliga fakultetsstyrelsen har fattat beslut om vad som gäller vid digital medverkan vid disputationer. Det gäller för opponent, betygsnämnd, handledare samt för offentligheten.

Beslut om digital medverkan vid disputationer finns här: Beslut digital medverkan

Blankett för framställning finns här: Blankett framställning

 

Opponent och betygsnämnd

 • Opponenten ska inneha doktorsexamen eller motsvarande (konstnärlig lektor eller dokumenterad professionell erfarenhet på motsvarande nivå). Bifoga alltid CV och motivering till blanketten om framställning, där opponentens relevans för det aktuella doktorsarbetets inriktning framgår. Opponenten får inte vara verksam vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Disputationen ska ledas av en ordförande, som ofta är en representant för institutionen, exempelvis en professor.
 • Betygsnämnd utses särskilt för varje disputation. Högskoleförordningen föreskriver att minst en person som inte är verksam vid det universitet där doktoranden examineras ska ingå i betygsnämnden. Minst en reserv för ledamöter i betygsnämnden ska utses. Man bör sträva efter att ledamöterna står för en extern och ojävig bedömning. För att underlätta fakultetsstyrelsens beslut ska framställningen om disputation innehålla en bilaga med korta motiveringar för de föreslagna betygsnämndsledamöterna, där dessas relevans för det aktuella doktorsarbetets inriktning framgår.
 • Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i betygsnämnden. Opponent och handledare har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
 • Betygsnämndens närmare sammansättning och kompetens kan regleras i de allmänna studieplanerna för respektive ämne: Allmänna studieplaner

Dokumentationsbidrag

När disputationen beslutats av fakulteten kan doktoranden ansöka om dokumentationsbidrag (tryckningsbidrag). Framställningen av minst 150 exemplar av dokumentationen av doktorsarbetet (i HF benämnd ”dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt”), inklusive eventuell språkgranskning, bekostas av fakultetens dokumentationsbidrag om max 40 000 kronor. Detta gäller oavsett vilket medium som används för dokumentationen av doktorsarbetet. Kostnader härutöver bekostas av doktoranden.

Doktoranden lämnar ansökan om dokumentationsbidrag till sin institution. Institutionen rekvirerar sedan dokumentationsbidraget genom inlämnande av blanketten till fakultetskansliet. Fakturor för tryckning och språkgranskning osv ställs också till institutionen. Ett eventuellt överskott av dokumentationsbidraget får institutionen behålla. Blankett för ansökan om dokumentationsbidrag finns på fakultetens hemsida:

Blankett dokumentationsbidrag

Lunds universitets tryckeri, Media-Tryck, erbjuder en formatmall för doktorsarbeten, som är frivillig att använda.

ISBN och ISSN

Doktorsarbetet ska få ett så kallat ISBN-nummer. ISBN-numret är unikt för varje publikation, så om doktorsarbetet består av flera olika publikationer (tryckta och/eller digitala) ska var och en av dessa ha ett separat ISBN-nummer. Institutionen ansvarar för att skaffa sådana.

För information om hur man skaffar ISBN-nummer till ett doktorsarbete, se: http://www.ub.lu.se/publicera/registrera-och-publicera-i-lup/avhandlingar/isbn-till-avhandling  För doktorander vid Musikhögskolan i Malmö, kontakta Karin Thoma Savatovic: karin_thoma [dot] savatovic [at] mhm [dot] lu [dot] se (karin_thoma[dot]savatovic[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Lunds universitets logotyp ska finnas på publikationen. Logotypen kan laddas ner här: http://medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil/grafisk-profil-och-logotyp/logotyp

Längst fram i varje exemplar av boken (eller på framskjuten plats i en elektronisk publikation) infogas ett så kallat spikblad. Doktoranden ansvarar själv, i samråd med huvudhandledaren, för att spikbladet blir korrekt och fullständigt ifyllt. Spikbladet är ett tvåsidigt dokument vars framsida anger doktorsarbetets titel och eventuella undertitel, doktorandens namn, Lunds universitets logotyp, tid och plats för disputationen samt fakultetsopponentens namn, titel och affiliering. Spikbladets engelskspråkiga baksida kallas dokumentdatablad. Här fyller doktoranden i ytterligare information om doktorsarbetet i den förtryckta mallen och signerar med namnunderskrift. Antal ord i en abstract är i normalfallet 150 - 200. Antalet keywords bör inte vara för stort. Observera att spikbladets storlek i samråd med tryckeriet måste anpassas till bokens format.

Mall för spikbladet/dokumentdatabladet 

Utnyttja befintliga textformat i mallen. Vid behov kan den engelska texten under universitetslogotypen på spikbladets framsida ersättas med följande svenska text:

”Doktorsarbete [alt. Akademisk avhandling]

för avläggande av konstnärlig [alt. filosofie] doktorsexamen i [ämne]

vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet.

Framläggs för offentlig granskning den [datum, klockslag]

i [lokal, adress, ort].

Fakultetsopponent

[titel, namn, ev. högskola].”

 

Observera att uppgifter om titel och affiliering för opponenten också krävs vid den elektroniska registreringen av doktorsarbetet i LUCRIS (se nedan). Om opponenten inte är knuten till ett lärosäte kan med fördel hemorten anges. Vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet utges doktorsarbeten i två serier: en för musikpedagogik och en för konstnärliga forskningsämnen. Varje utgivningsserie har ett ISSN-nummer. Den musikpedagogiska serien har ISSN: 1404-6539 och den konstnärliga ISSN: 1653-8617. Varje publikation i en serie har ett individuellt nummer som tilldelas av handläggare för forskarutbildning Annika Westberg, annika [dot] michelsen [at] kanslik [dot] lu [dot] se (annika[dot]westberg[at]kanslik[dot]lu[dot]se) 
Konstnärliga fakultetens publikationsserier finns här: Publikationer

Elektronisk registrering i LUCRIS

Doktorsarbetet registreras elektroniskt i universitetets databas Lund University Current Research Information System (LUCRIS). Det finns två slag av elektronisk registrering i LUCRIS:

 1. Obligatorisk elektronisk registrering av engelskspråkigt abstract (”spikning”).
 2. Elektronisk publicering av hela doktorsarbetet. Detta regleras i Lunds universitets Policy om Open Access-publicering: https://www.ub.lu.se/en/publish/open-access 

Obligatorisk registrering av engelskspråkigt abstract (”spikning”)

Den obligatoriska elektroniska registreringen innebär publicering av engelskspråkigt abstract i Lucris. Den elektroniska registreringen ska göras senast fyra veckor före disputation via http://lucris.lub.lu.se/

Originalfiler eller fulltextversioner för arbeten som ingår i avhandlingar arkiveras alltid i Lucris, med möjlighet till sluten tillgång. Detta gäller även de expositioner som publiceras via Research Catalogue.

Handledare och/eller ämnesansvarig ska godkänna materialet före spikning.

Doktoranden sköter själv spikningen. För att logga in i systemet krävs en fungerande Lucat-identitet. Har doktoranden glömt bort sitt användarnamn och lösenord för Lucat, kontakta den katalogansvariga vid institutionen. Om doktoranden behöver hjälp med registreringen i LUCRIS, kontakta i första hand bibliotekarie Madeleine Bergquist, madeleine [dot] bergquist [at] khm [dot] lu [dot] se (madeleine[dot]bergquist[at]khm[dot]lu[dot]se), telefon 040-325722 eller 040-325569, eller i andra hand Åse Lugnér, ase [dot] lugner [at] mhm [dot] lu [dot] se (ase[dot]lugner[at]mhm[dot]lu[dot]se), telefon 040-325463. Kontrollera att uppgifterna om tid och plats för disputation, doktorsarbetets titel och andra uppgifter är korrekta och fullständiga före publiceringen. Observera att titeln ska skrivas in så som den är angiven på doktorsarbetet och inte översättas till engelska om det huvudsakliga språket i arbetet är svenska eller annat språk.

Elektronisk publicering av doktorsarbetet/dokumentationen

Enligt Lunds universitets Policy om Open Access-publicering är det värdefullt om forskningspublikationer görs tillgängliga i sin helhet. Doktorsarbetet/dokumentationen ska publiceras och offentliggöras i sin helhet i LUCRIS, 4 veckor före disputation, om inte särskilda skäl föreligger som hindrar detta, som framställningsform eller copyright-frågor (exempelvis om doktorsarbetet ges ut av ett kommersiellt förlag). I Lucris kan man även ladda upp material i form av ljudfiler, filmer, bilder mm.

Om delar av doktorsarbetet av olika skäl kan dokumenteras/publiceras först efter spikningsdatum ska detta ske senast en månad efter disputationsdatum. Om särskilda skäl föreligger kan dekan medge anstånd.

Instruktioner för Lucris

Instruktioner för Lucris-registrering finns som manualer på både svenska och engelska. Informationen finns i "Lathund för att spika avhandlingen", avsnitt 3:
Manualer till Lucris

Några förtydliganden, enligt fakultetens riktlinjer, för att komplettera manualen:

 • Välj Doctoral Thesis (monograph) eller Doctoral Thesis (composite).
 • Fyll i alla obligatoriska uppgifter, men för konstnärliga doktorsarbeten, lägg dessutom till under Artistic Work vilken typ av konstnärlig output det rör sig om (man kan välja flera kategorier).

Fyll även i Subject Classification enligt UKÄ. Här får man välja klassificering ur en given lista.

 • För doktorander i musikpedagogik, ange två klassificeringar:
  - Social Science ► Educational Science ► Pedagogy 
  - Humanities ►Arts ► Music
 • För doktorander i konstnärliga ämnen, ange:
  - HumanitiesArts ► (den huvudkategori arbetet hör hemma under)
  - Observera att man kan ange fler än en kategori om projektet gränsar mellan olika ämnesklassificeringar. Lägg till nästa kategori som en egen ny post under Humanities ► Arts ►(ny kategori)
 • Notera att man sedan även kan välja Key words för att specificera sitt ämnes tillhörighet.
 • OBS! Under Files and links finns möjlighet att ladda upp olika sorters filer (ljud, bild, video, text mm). Även här kan man välja om materialet ska vara (1) öppet tillgänglig för alla, (2) öppet enbart för LUCRIS-användare, (3) öppet enbart inom LU eller (4) öppet enbart för doktoranden och granskare av output.
 • Manualens punkt 4: Under Visibility, välj Public – No restriction.

Informell spikning

Den traditionella spikningen (med hammare och spik i Universitetshuset) har vid LU ersatts av elektronisk spikning – d.v.s. elektronisk registrering i Lucris(se ovan).

Om doktoranden och institutionen så önskar kan man genomföra en informell traditionell spikning på institutionen. Detta är valfritt.

Distribution av doktorsarbetet

Dokumentationen av ett doktorsarbete i tryckt form ska tryckas eller kopieras i minst 150 exemplar.

Framställningen inklusive eventuell språkgranskning, bekostas av fakultetens produktionsbidrag om max 40 000 kronor. Ansökan om bidraget görs via särskild blankett, se ovan i avsnittet Dokumentationsbidrag.

Om doktorsarbetet utgörs av andra typer av media ska doktoranden och handledaren inhämta Kungliga bibliotekets (boel [dot] larsson [at] kb [dot] se (boel[dot]larsson[at]kb[dot]se) tel: 010-709 33 04) bedömning av hur doktorsarbetet lämpligen bör publiceras/tillgängliggöras.

För de delar av doktorsarbetet som utgörs av text, se alternativ A nedan. För de delar av doktorsarbetet som utgörs av andra framställningsformer, se alternativ B.

A. Doktorsarbete eller delar av doktorsarbete som utgörs av text

Doktoranden ska lämna ett visst antal exemplar av doktorsarbetet enligt nedan, senast fyra veckor före disputationen.

 • Doktoranden ansvarar för att opponenten och betygsnämndens ledamöter får varsitt exemplar av avhandlingen/doktorsarbetet senast fyra veckor före disputationsdatum. Doktorsarbetet kan överlämnas i den form som finns tillgänglig om det tryckta arbetet inte ännu är färdigt fyra veckor före disputationen.
 • Från och med 1 januari 2016 gäller att 4 exemplar av avhandlingstext med ISBN-nummer – de så kallade pliktexemplaren – ska lämnas till Lunds universitetsbibliotek. Se länken för information om pliktexemplar: http://www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/ Originalkvitto för inlämnade pliktexemplar ska lämnas till högskolans administration och kopia på kvittot till Konstnärliga fakultetens kansli.
 • Lagen (1993:1392) om pliktexemplar reglerar tryckeriets skyldighet att leverera pliktexemplar till Sveriges 7 pliktbibliotek: Kungliga biblioteket samt universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala, Linköping, Örebro, Göteborg och Lund. Se länken för information om pliktexemplar: http://www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/ Om doktoranden och handledaren anlitar ett annat tryckeri än Media-Tryck vid Lunds universitet, bör de försäkra sig om att tryckeriet uppfyller denna lagstadgade skyldighet. Kungliga biblioteket (boel [dot] larsson [at] kb [dot] se (boel[dot]larsson[at]kb[dot]se)) kan lämna kontaktuppgifter till pliktbiblioteken.
 • I varje ex av avhandlingen ska det finnas ett spikblad. (Se ovan i avsnittet Tryckta publikationer, ISBN och ISSN.)
 • Övrig distribution av doktorsarbetet, eventuella pressmeddelanden och andra informationsutskick, sker enligt överenskommelse mellan institutionens informatör (eller motsvarande) och doktoranden.
 • Doktoranden ansvarar för att minst 20 exemplar ska finnas allmänt tillgängliga vid disputationen.
 • Institutionen ansvarar exempelvis en länk institutionens egen mailinglista och för att doktorsarbetet görs tillgängligt Länk till doktorsarbetet ska mailas till Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet för publicering på fakultetens hemsida.
 • Institutionens överblivna exemplar bevaras i minst fem år. Om institutionen därefter önskar avyttra återstående exemplar ska de först erbjudas den som disputerat.

B. Doktorsarbete eller delar av doktorsarbete som utgörs av andra framställningsformer

Doktoranden ska lämna ett visst antal exemplar av doktorsarbetet enligt nedan, senast fyra veckor före disputationen.

 • Doktoranden ansvarar för att opponenten och betygsnämndens ledamöter får varsitt exemplar av doktorsarbetet senast fyra veckor före disputationsdatum. Doktorsarbetet kan överlämnas i den form som finns tillgänglig om den slutgiltiga framställningsformen ännu inte är färdigt 4 veckor före disputationen.
 • Om inga delar av doktorsarbetet, utöver abstract, kommer att föreligga vid denna tidpunkt måste särskilda överenskommelser om tillvägagångssätt träffas med opponenten i mycket god tid.
 • Övrig distribution av doktorsarbetet, eventuella pressmeddelanden och andra informationsutskick, sker enligt överenskommelse mellan institutionens informatör (eller motsvarande) och doktoranden.
 • Institutionen ansvarar för att dokumentation och digital version (exempelvis institutionens egen mailinglista och för att doktorsarbetet görs tillgängligt via relevanta hemsidor. Länk till doktorsarbetet ska mailas till Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet för publicering på fakultetens hemsida.
 • Eventuella överblivna exemplar bevaras vid institutionen i minst fem år. Om institutionen därefter önskar avyttra återstående exemplar ska de först erbjudas den som disputerat.

Disputation

Institutionens administration i samarbete med handledarna ansvarar för att inbjudan till disputationen sprids genom lämpliga kanaler. Fakultetskansliet gör också ett formellt utskick som innebär ett offentliggörande av tid och plats för disputationen.

En traditionell form för disputationen kan kort beskrivas på följande sätt, men olika uppläggningar kan förekomma.

 1. Ordförande öppnar disputationen och presenterar respondent, opponent och betygsnämnd samt beskriver disputationens uppläggning.
 2. Opponenten gör en sammanfattande redogörelse för doktorsarbetets innehåll och respondenten kommenterar sammanfattningen samt redogör för eventuella errata, därefter följer diskussion ledd av opponenten. Om doktorsarbetet innehåller konstnärligt uttryck av något slag kan respondenten inleda med att redogöra för sitt arbete som en helhet varefter opponenten gör sin sammanfattning följt av diskussion ledd av opponenten.
 3. Ledamöterna i betygsnämnden ställer frågor till respondenten.
 4. Publiken ges möjlighet att ställa frågor.
 5. Betygsnämnden sammanträder i enrum för att avgöra om doktorsarbetet kan godkännas eller inte. Betygsnämndens beslut protokollförs. Mall för detta finns på Konstnärliga fakultetens hemsida: Betygsnämndsprotokoll

På Konstnärliga fakultetens hemsida finns en utförlig engelskspråkig beskrivning av hur disputationens uppläggning kan se ut för konstnärliga doktorsarbeten och för doktorsarbeten i musikpedagogik. Agenda for dissertation in Music Education eller Agenda for dissertation in Artistic Research En sådan beskrivning kan med fördel skickas till opponent och betygsnämnd så att de kan förbereda sig på hur processen går till. Övriga praktiska frågor kring disputationen hanteras i första hand av institutionen.

Följande gäller enligt Högskoleförordningen och Lunds universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå:

 • Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut ska den mening gälla som de flesta enar sig om. Enskild ledamot har (enligt 19 § FL) rätt att få avvikande mening antecknad.
 • Opponent och handledare har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
 • Doktorsavhandlingen ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av avhandlingen. Om avhandlingen bedöms som underkänd ska detta motiveras skriftligen.

Examen

För att kunna ta ut examen krävs för det första att samtliga i den allmänna studieplanen föreskrivna kurser är klara, samt att all dokumentation av doktorsarbetet har tillgängliggjorts på det sätt som föreskrivs av Lunds universitet och Kungliga biblioteket samt i lagen om pliktexemplar. Att dessa villkor är uppfyllda intygas av huvudhandledaren. Intyget skickas till fakultetens forskarutbildningshandläggare.

För att kunna ta ut examen krävs för det andra att disputationsresultatet, i form av betygsnämndens protokoll, har lämnats till fakultetens forskarutbildningshandläggare. Ordföranden vid disputationen ska efter disputationen skicka betygsnämndens protokoll i original till forskarutbildningshandläggaren vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, som lägger in disputationsresultatet i Ladok.

För att ta ut doktorsexamen ska doktoranden lämna in en ansökan till examensavdelningen vid Lunds universitet. Information om ansökan hur man ansöker om examen finns på examensavdelningens hemsida: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen

Notera att alla kursresultat samt avhandlingens titel och disputationsresultatet ska rapporteras in i Ladok innan examensansökan kan gå igenom. Handledare och/eller ämnesansvarig ansvarar för att underlag för kursrapportering lämnas till Ladok-ansvarig och för att intyga att kurserna uppfyller den allmänna studieplanens krav. Handläggningstiden för examensansökan kan vara lång; 8-10 veckor är inte ovanligt.

Promotion

Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet lämnar uppgifter om godkända disputationer till promotionsexpeditionen som hanterar alla frågor som rör doktorspromotionen. Doktoranden inbjuds till promotionen av övermarskalk vid universitetet. Promotionsexpeditionen kontaktas via promotionsexp [at] rektor [dot] lu [dot] se (promotionsexp[at]rektor[dot]lu[dot]se).

Under promotionen ska doktoranden ha tillgång till doktorshatt och doktorsring. Vill doktoranden köpa hatt och ring ska doktoranden själv beställa detta i god tid av de leverantörer som övermarskalken anlitar. Vill man inte köpa hatt och ring får man undersöka möjligheten att få låna via egna kontakter. Läs mer om doktorspromotion på LU:s hemsida: http://www.lu.se/om-universitetet/akademiska-hogtider/doktorspromotionen.