Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan

Konstnärliga fakultetens verksamhet och kvalitet bygger på en hög grad av integration med det omgivande konst- och kulturlivet.

Samverkan och en nära dialog med kulturinstitutioner, kulturliv och skola är nödvändig för att hålla utbildningarnas kvalitet på en hög nivå. Studenternas anställningsbarhet och möjligheter till egen konstnärlig verksamhet bygger i hög grad på denna dialog. Det visar sig konkret genom att examensproduktioner med Teaterhögskolans avgångsstudenter och examensutställningar på Konsthögskolan recenseras i media. Dialogen gynnar också kompetensutveckling och meritering av medarbetare. Många av fakultetens lärare verkar även utanför universitetet och har därmed stor erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Fakultetens institutioner bedriver bransch- och yrkesnära verksamhet med omfattande lokala, nationella och internationella nätverk inom musik-, konst- och scenkonstsektorn (både den offentligstödda och den kommersiella), samt inom skolsektorn på alla nivåer. Ett stort antal samarbeten genomförs inom dessa sektorer årligen, vilket ger studenter, alumner och medarbetare möjlighet till ett hållbart och utvecklande yrkesliv. Konkret resulterar detta i studentpraktik på landets teatrar, inom skola och kulturskola, konserter i diverse konsertlokaler inklusive kyrkor, delade tjänster, gästföreläsningar, masterclasses med mera. Strategisk ger dessa samarbeten möjligheter för ny kunskap och omvärldsanalys i både utbildning och forskning, men är också en språngbräda in i yrkeslivet för fakultetens alumner.

Konkret visar det sig i att fakulteten har en aktiv roll inom kulturlivet genom utställningar, konserter, föreställningar, festivaler med mera, men också genom att många av våra lärare är deltidsanställda inom universitetet och på övrig tid är aktiva konstnärer inom sina respektive fält. Många av fakultetens lärare uppmärksammas genom sin konstnärliga verksamhet i professionella sammanhang utanför universitetet, genom beställningsverk, uruppföranden, teateruppsättningar, konstutställningar, offentliga konstverk, konstnärliga utmärkelser med mera.

Inter Arts Center

Konstnärliga fakultetens centrumbildning och plattform för konstnärlig forskning och utveckling, Inter Arts Center (IAC), har till uppgift att stödja och initiera tvärvetenskapliga samarbeten mellan konstnärer, forskare och externa aktörer samt mellan fakulteten och Lunds universitet. IAC fungerar även som mötes- och genomförandeplats för externa samverkansprojekt. Konkret resulterar det i att upp mot 150 externa konstnärer och forskare varje år deltar i projekt inom visuell konst, dans, musik och teater på IAC. Strategiskt öppnar det upp för möjligheter för ny kunskap och samarbeten inom både utbildning och forskning, och profilerar och kommunicerar samtidigt fakultetens verksamhet i det omgivande kulturlivet

IAC är inte bara en mötes- och arbetsplats med avancerad teknik och lokaler för fakulteten och universitetets studenter, lärare och forskare, den fungerar även för externa samverkansprojekt. Varje år deltar upp mot 150 externa konstnärer och forskare i projekt inom visuell konst, dans, musik och teater på IAC.

Samverkan inom Lunds universitet

Vid Lunds universitet finns stor kompetens och omfattande verksamheter inom de konstnärliga, kulturella och kulturinriktade områdena. Det finns potential att ytterligare utveckla möjligheterna till samverkan samt tydliggöra kulturverksamhetens betydelse. Därför tog universitetsledningen fram en strategi för kultursamverkan 2018 där målet är att konstnärliga kompetenser, konstnärlig- och kulturinriktad kunskap ska verka tillsammans med övrig vetenskaplig kunskapsbildning och bygga universitetets framgångar i utbildning och forskning i betydligt högre grad än idag.

Konstnärliga fakulteten deltar därtill i följande nätverk vid Lunds universitet:

Nätverkande

På den gemensamma nivån består fakultetens samverkan av flera delar. Dels deltagande i olika nätverk inom högre konstnärlig utbildningssektor. Konkret ger dessa nätverk tillgång till gemensamma analyser och omvärldsbevakning samt möjligheter för gemensamma ansökningar eller andra initiativ. Dels består den gemensamma nivåns samverkan även i bransch- och andra kontakter kopplade till arbetet med ett nytt konstnärligt campus (Malmö stad, Region Skåne, större kulturinstitutioner för samarbeten kring exempelvis lokaler, Malmö universitet med flera). Konkret hoppas vi på att detta resulterar i strategiska samarbeten som ger minskade kostnader, men också ökad kvalitet och utvecklingsmöjligheter i verksamheten.