Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och organisation

Konstnärliga fakulteten är en av Lunds universitets nio fakulteter, placerad i Malmö. Fakulteten har tre institutioner - Konsthögskolan, Musikhögskolan samt Teaterhögskolan. Därtill har fakulteten centrumbildningen Inter Arts Center.

Fakultetsledningen

Fakultetsledningen består av dekan, prodekan, prodekan för forskning och kanslichef. De leder fakultetens verksamhet i enlighet med uppdrag från fakultetsstyrelsen, centrala styrdokument samt innevarande delegationsordning. Fakultetsstyrelsen är den högsta beslutande instansen med övergripande ansvar för utbildning, forskning och samverkan inom fakulteten. Det är också fakultetsstyrelsen som beslutar om inrättandeperiod och fastställer Inter Arts Centers föreskrifter. 

Institutionerna

Varje institution, Konsthögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Malmö och Teaterhögskolan i Malmö, leds av en styrelse och en prefekt. Styrelsen fastställer riktlinjer för institutionen, medan prefekten ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten.

Nämnder och kommittéer

Till stöd för det strategiska och operativa arbetet finns det också ett antal nämnder och kommittéer med representanter från fakultetens organisation. I alla beslutande och beredande organ som påverkar utbildningen och studenternas situation finns också studentrepresentanter. Ytterligare stödfunktioner finns vid fakultetskansliet.

MANDATPERIOD: 2024–2026

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ vid fakulteten, med ett samlat ansvar för verksamheten gällande utbildning, forskning, samverkan och innovation. Styrelsen består av vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter, representanter för övriga anställda, allmänrepresentanter, studentledamöter samt fackliga representanter. 

Ordförande är dekan Sanimir Resić, vice ordförande är prodekan Staffan Storm.

Sekreterare är fakultetskoordinator zita [dot] bauerle [at] kanslik [dot] lu [dot] se (Zita Bauerle).


Kommande möten:
Våren 2024
5 juni kl. 13:00-16:00
19 juni kl. 15:15-16:30

Hösten 2024
25 september kl. 13:00-16:00
6 november kl. 13:00-16:00
11 december kl. 13:00-16:00


Våren 2025
5 februari kl. 09.00-16.00
9 april kl. 13.00-16.00
28 maj kl. 13.00-16.00

Hösten 2025
24 september kl. 13.00-16.00
12 november kl. 13.00-16.00
10 december kl. 13.00-16.00

 Protokoll (LU-box)

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ska bereda strategiska forskningsfrågor och utbildningsfrågor på forskarnivå åt fakultetsstyrelsen.

Nämnden består av:

 • Vicedekan för forskning och forskarutbildning, tillika ordförande Karin Johansson
 • Dekan, tillika vice ordförande Sanimir Resić

Fyra vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter, varav minst en från Teaterhögskolan, en från Konsthögskolan, två från Musikhögskolan (inriktning musik respektive musikpedagogik).

Under innevarande mandatperiod utgörs dessa av:

 • Michael Edgerton, musik
 • Gertrud Sandqvist, fri konst
 • Anna Houmann, musikpedagogik
 • Sven Bjerstedt, teater
 • Felicita Brusoni (PhD. student)
 • Ida Knutsson, (PhD. student)
 • Hedvig Jalhed, tf. föreståndare IAC (med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt)

Sekreterare är annika [dot] westberg [at] kanslik [dot] lu [dot] se (Annika Westberg).


Kommande möten:
Hösten 2024: 10 september, 22 oktober och 26 november
Sammanträdestid: 13.00-16.00 (med reservation för ändring)

Protokoll (LU Box)
Äldre protokoll KFR (LU Box)

Lärarförslagsnämnden har i första hand som uppgift att bereda ärenden som gäller akademiska anställningar som universitetslektor och professor. Fakultetsstyrelsen utser ledamöter i Lärarförslagsnämnden på förslag från prefekt.

För perioden 2021-10-01 till 2024-02-28 är prodekan Staffan Storm ordförande och sekreterare är Linn Broman. 

Ledamöter:

 • Henrik Frendin - professor, Musikhögskolan
 • Monica Tyllgren - universitetslektor, Teaterhögskolan
 • Maria Hedlund - universitetslektor, Konsthögskolan
 • Per Holmqvist  studentrepresentant, Teaterhögskolan
 • Jenny-Anne Fågelfelt - studentrepresentant, Musikhögskolan

Gruppsuppleanter:

 • xx - professor, Musikhögskolan
 • Gertrud Sandqvist - professor, Konsthögskolan
 • Henry Stiglund - universitetslektor, Teaterhögskolan
 • Isac Johansson - suppleant, Musikhögskolan

Sekreterare är linn [dot] broman [at] hr [dot] lu [dot] se (Linn Broman).


Kommande möten:
Våren 2024: 22 maj och 12 juni.
Sammanträdestid: 13.00-14.00 (med reservation för ändring)

 

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt de aktiva åtgärderna mot diskriminering (SFAD). 

Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

Dekan är ordförande i fakultetens lokala skyddskommitté. I övrigt bemannas kommittén av:

 • Fredrik Haller - prefekt, Teaterhögskolan (ersättare administrativ chef Christine Thoulouis)
 • Maj Hasager - prefekt, Konsthögskolan (ersättare administrativ chef Silvana Hed)
 • Hans Hellsten - prefekt, Musikhögskolan (ersättare utbildningschef Magnus Ericsson)
 • Lena Hallabro - universitetsadjunkt, utbildningssamordnare, skyddsombud, Musikhögskolan
 • Jan Michelsen - studiekoordinator, skyddsombud, Teaterhögskolan
 • Joakim Sima - IT-tekniker, skyddsombud, Konsthögskolan
 • Magnus Pålsson - tekniker, skyddsombud, Inter Arts Center, kansli
 • Albin Rickman - språkrör, Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten (SKFM)
 • Friedel Weiser (Konsthögskolan) - studerandeskyddsombud
 • Agnes Rehn (Musikhögskolan) - studentsuppleant

Sekreterare är ludvig [dot] buhrman [at] hr [dot] lu [dot] se (Ludvig Buhrman) 


Kommande möten:
Våren 2024: 11 juni, 17 september och 20 november. 

Protokoll (LU Box)

Grundutbildningsnämndens uppdrag är att arbeta med kvalitetsfrågor gällande grund- och avancerad nivå vid Konstnärliga fakulteten. I uppdraget ingår följande:

 • bereda ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen vad gäller frågor som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå. Fakultetsstyrelsen kan även delegera åt nämnden att behandla och besluta i ärenden inom nämndens verksamhetsområde
 • vara ett forum för fakultetsgemensamt arbete med kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och utvärdering bedrivs på ett systematiskt och väl fungerande sätt inom fakulteten
 • granska och besluta om revideringar av utbildningsplaner 
 • följa upp strategiskt viktiga fakultetsgemensamma områden som internationalisering av utbildning, strategiska utbildningssatsningar samt främja pedagogisk utveckling
 • vara ett forum för det gemensamma arbetet med Universitetskanslersämbetets granskningar samt andra fakultetsexterna utbildningsutvärderingar

Grundutbildningsnämndens arbete ska följas upp årligen och rapporteras till fakultetsstyrelsen.

Nämnden består av:

 • prodekan Staffan Storm, tillika ordförande
 • fyra lärarrepresentanter, varav en från Teaterhögskolan, en från Konsthögskolan, två från Musikhögskolan (inriktning musik/kyrkomusiker respektive musiklärarutbildning)
 • två studeranderepresentanter

Lärarrepresentanter till och med 2025-12-31:

 • Fredrik Haller - universitetslektor Teaterhögskolan
 • Maj Hasager - universitetslektor Konsthögskolan
 • Mattias Hjorth - universitetsadjunkt Musikhögskolan
 • Almaz Yebio - universitetslektor Musikhögskolan
 • Maja Ellborg - studentrepresentant Teaterhögskolan
 • Cecilie Kappel - studentrepresentant Konsthögskolan

Sekreterare är cecilia [dot] hultman [at] kanslik [dot] lu [dot] se (Cecilia Hultman).


Kommande möten:
Våren 2024: 22 maj. 
Sammanträdestid: 08.30-10.00 (med reservation för ändring)

Ärenden till GUN bör inkomma senast 2 veckor innan sammanträdet. 

Protokoll (LU Box)

Fakultetsledning

Sanimir Resić
Dekan 
+46 40 222 84 54
sanimir [dot] resic [at] kanslik [dot] lu [dot] se (sanimir[dot]resic[at]kanslik[dot]lu[dot]se)

Staffan Storm
Prodekan
+46 40 32 54 83
staffan [dot] storm [at] mhm [dot] lu [dot] se (staffan[dot]storm[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Karin Johansson
Vicedekan forskning
+46 40 32 54 17
karin [dot] johansson [at] mhm [dot] lu [dot] se (karin[dot]johansson[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Moa Lindell
Kanslichef
+46 40 32 54 53
moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se (moa[dot]lindell[at]kanslik[dot]lu[dot]se)