Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av klagomål på utbildning vid Konstnärliga fakulteten

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Konstnärliga fakulteten har tillsammans med Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö (SKFM) tagit fram nedanstående beskrivning av hur du bör gå till väga.

Konstnärliga fakulteten har en policy som definierar det förhållningssätt vi har gentemot varandra och vilket beteende vi kan förvänta oss från andra med syftet att uppnå god arbets- och studiemiljö. Förhållningspolicyn utgör ett verktyg för dialoger kring bemötande inom fakulteten och används i samband med introduktion av nya medarbetare och studenter. 

Konstnärliga fakultetens förhållningspolicy (PDF 5,6 MB, nytt fönster)

Policyn lyder:

Vi som är verksamma vid Konstnärliga fakulteten:

 • följer Lunds universitets värdegrund.
 • bemöter varandra med omtanke och respekt.
 • bidrar till en god och inkluderande arbets- och studiemiljö.
 • visar hänsyn för varandras olikheter och åsikter.
 • tillsammans utvecklar vår gemensamma verksamhet.
 • påtalar brister och missförhållanden på arbetsplatsen och i studiemiljön.
 • följer lagar, förordningar, interna regler och policyer.

Rättighetslistan 

Om du som student har klagomål gällande utbildning på grund- och avancerad nivå har du rätt att framför dessa till oss. Dina synpunkter och din kritik är en viktig del av arbetet med att förbättra fakultetens verksamhet och rutiner. 

Om du har blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier hittar du information kring hur du går vidare med ditt ärende här: Trakasserier och sexuella trakasserier (LU)

Dina rättigheter och skyldigheter som student vid Lunds universitet finns beskrivna i Rättighetslistan. Den behandlar till exempel:

 • studiemiljö
 • kursplaner och schema
 • prov och examination
 • examensarbeten
 • kursvärdering

Läs mer om rättighetslistan vid Lunds universitet (LU)

Ett annat viktigt dokument är kursplanen som styr utbildningen innehåll, upplägg och examinationer. 

Kontaktpersoner vid klagomål av utbildning

Om du vill framföra ett klagomål på din utbildning bör du i första hand vända dig till berörd lärare eller kursansvarig. Du kan också få stöd från studentombud eller studentkår. 

De flesta klagomål löses genom samtal mellan studenter och de personer som finns närmast utbildningen och kräver ingen ytterligare utredning. Om ärendet inte löses genom kontakt med lärare, kurs- eller programansvarig, kan ärendet tas vidare i organisation till utbildningsadministration/kansli, studierektor eller prefekt. Vid Musikhögskolan kan du vända dig till utbildningssamordnare och utbildningschef. 

Om ärendet inte utreds på institutionsnivå kan fakultetens dekan med ansvar för grundutbildningsfrågor kontaktas studentklagomal [at] kanslik [dot] lu [dot] se (studentklagomal[at]kanslik[dot]lu[dot]se). Sista instans vid Lunds universitet är universitetets rektor, som kan hantera ärenden som inte löses på fakultetsnivå. 

Studentklagomål som blir ärenden ska diarieföras hos universitetet och blir därmed en allmän handling.

Stöd från studentsombud och studentkår

Vid universitet finns ett studentombud som studenter kan söka stöd och hjälp hos. Studentombudet är inte en del av universitetets administration utan en fristående part vars roll är att stödja och vägleda kårerna och studenterna i dessa ärenden. 

Läs mer om studentombudet vid Lunds universitet

Du kan också få stöd från Studentkårerna vid Konstnärliga fakulteten SKFM

Om du vill vara anonym i ditt klagomål ska du vända dig till studentombudsman eller studentkår. Stöd från studentombud eller studentkår kräver inget medlemskap i studentkår.

Undantag

Observera att ärendegången ovan inte omfattar följande ärenden:

 • Ärenden som rör diskriminering eller trakasserier
 • Klagomål gällande fysiska studiemiljön, studentpentryn, övningsrum och annat som inte är kopplat till utbildningens innehåll.
 • Ärenden som rör 12 kapitlet i högskoleförordningen: behörighetsprövning och antagning, studieuppehåll, anstånd med studiestart, tillgodoräknande av tidigare studier, begäran om befrielse från utbildningsmoment samt ansökan om examen.
 • Om beslut i dessa ärenden går den sökande emot kan den sökande överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Information om hur detta görs lämnas i anslutning till besluten.
 • Disciplinärenden, som ska handläggas av rektor/Disciplinnämnden.
  Läs mer om fusk, störningar och trakasserier vid Lunds universitet

Kontakt

Cecilia Hultman
Utbildningssamordnare
+46 40 32 54 16
cecilia [dot] hultman [at] kanslik [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]hultman[at]kanslik[dot]lu[dot]se)


Staffan Storm
Prodekan
+46 40 32 54 83
staffan [dot] storm [at] mhm [dot] lu [dot] se (staffan[dot]storm[at]mhm[dot]lu[dot]se)