Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Konstnärliga fakulteten erbjuder forskarutbildning inom fri konst, teater, musik och musikpedagogik.

De konstnärliga forskarutbildningarna utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten i studierna ligger på självständigt konstnärligt arbete inom ramen för ett konstnärligt forskningsprojekt med målet att utveckla kunskap om konstnärliga frågeställningar.

Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikvetenskap samt konstnärlig forskning för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen. 


Utlysning

Vid Konstnärliga fakulteten finns ett begränsat antal doktorandplatser i varje forskarutbildningsämne. Utlysning av lediga doktorandanställningar annonseras på både Lunds universitetets och Konstnärliga fakultetens webbsidor. I utlysningstexten finns kraven på ansökans innehåll specificerade. En ansökan ska innehålla följande:

  • Personuppgifter: namn, medborgarskap, födelsedata, adress och e-postadress
  • Forskningsplan
  • Bilagor som ska bifogas ansökan (till exempel examensbevis)
  • Sammanställning över meriter

Av utlysningen framgår även vilket forskarutbildningsämne som utlysningen omfattar, sista datum för ansökan, antalet doktorandanställningar som utannonseras och datum då studierna förväntas börja.


Ansökan

Ansökningar till utbildningen på forskarnivå ska göras elektroniskt, enligt anvisningar i utlysningstexten.  Eventuella fysiska bilagor skickas per post till Konstnärliga fakultetskansliet.

Behörighet för forskarstudier

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå samt,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt (i eller utanför Sverige) förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, så kallad reell kompetens.

Särskild behörighet 

Varje forskarutbildningsämne har även krav på särskild behörighet. Dessa hittar du preciserade i den Allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. 


Antagningsprocessen

En ansökan behandlas av en antagningsnämnd som utses av Konstnärliga fakulteten på förslag från den aktuella institutionen; Musikhögskolan i Malmö, Teaterhögskolan i Malmö eller Teaterhögskolan i Malmö. Nämnden består av minst en ämnesansvarig, en doktorandrepresentant och en extern representant. Ibland närvarar även en handledare inom ämnet.

Antagningsnämnden gör först en behörighetsprövning och de som bedöms som behöriga rangordnas, de högst rankade kan även komma att kallas till intervju. Urvalet görs med utgångspunkt i institutionens inriktning och handledarresurser samt en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I denna bedömning tar man hänsyn till forskningsplanen, merithandlingar, eventuella arbetsprover och övriga dokument som de sökande skickat in enligt instruktionerna i utlysningstexten. Vid urvalet tar antagningsnämnden också hänsyn till institutionens önskemål om inriktning och resurser för handledning.

Notera: ett krav för att kunna bli antagen är att den sökande kan anställas som doktorand eller har någon annan form av studiefinansiering.

Antagningsnämnden lämnar sedan ett förslag till antagning med rangordning av reserver. Detta förslag skickas till alla sökande som därefter har två veckor på sig att lämna in erinran mot förslaget. Antagningsnämnden tar ställning till och besvarar sedan eventuellt inkomna erinringar vilka även ska vägas in i förslaget till beslut om antagning.

Beslutet om antagning fattas av Konstnärliga fakultetsstyrelsen och meddelas därefter skriftligen till samtliga sökande. Föreskrifter rörande forskarutbildning respektive tillträde till forskarutbildning finns i Högskoleförordningen, kap 6 och 7, samt i LU:s Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (STYR 2021/2700) gällande från 2022-06-14.

Kontakt

Annika Westberg
Forskarutbildningshandläggare
annika [dot] westlund [at] kanslik [dot] lu [dot] se (annika[dot]westberg[at]kanslik[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 96