Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärliga fakulteten är en av Lunds universitets nio fakulteter, placerad i Malmö. Fakultetens institutioner är Konsthögskolan, Musikhögskolan samt Teaterhögskolan. Därtill har fakulteten centrumbildningen Inter Arts Center.

Fakultetsledningen bestående av dekan, prodekan, vicedekan forskning och kanslichef leder fakultetens verksamhet i enlighet med uppdrag från fakultetsstyrelsen, centrala styrdokument samt innevarande delegationsordning.

Respektive institution leds av en institutionsstyrelse samt rektor (prefekt). Institutionsstyrelsernas uppgifter är att ange riktlinjer för arbetet vid institutionen, medan rektor ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten.

Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande-period samt fastställer Inter Arts Centers föreskrifter.

Under mandatperiod 2021-2023 är Sanimir Resić dekan för konstnärliga fakulteten är och prodekan är Staffan Storm. 

Styrelse och nämnder

MANDATPERIOD: 2021–2023

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ vid fakulteten, med ett samlat ansvar för verksamheten gällande utbildning, forskning, samverkan och innovation. Styrelsen består av vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter, representanter för övriga anställda, allmännrepresentanter, studentledamöter samt fackliga representanter. 

Ordförande är dekan Sanimir Resić, vice ordförande är prodekan Staffan Storm. Sekreterare är fakultetskoordinator Zita Bauerle.

Kommande möten hösten 2022: 16/11 och 14/12. 
Våren 2023: 8/2 (heldagsinternat), 5/4 och 31/5. 

Läs mer här

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ska bereda strategiska forskningsfrågor och utbildningsfrågor på forskarnivå åt fakultetsstyrelsen.

Nämnden består av:

 • Dekan, tillika ordförande
 • Vicedekan för forskning och forskarutbildning, tillika vice ordförande Karin Johansson

Fyra vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter, varav minst en från teaterhögskolan, en från konsthögskolan, två från musikhögskolan (inriktning musik respektive musikpedagogik).

Fram till 2023-12-31 utgörs dessa av:

 • Michael Edgerton, musik
 • Gertrud Sandqvist, fri konst
 • Anna Houmann, musikpedagogik
 • Esa Kirkkopelto, teater
 • Två studeranderepresentanter
 • Hedvig Jalhed, tf. föreståndare IAC (närvaro-, yttrande- och förslagsrätt)

Kommande möten hösten 2022: 6/12.
Våren 2023: 31/1, 14/3 och 16/5. 

Protokoll (LU Box)

Äldre protokoll KFR (LU Box)

Lärarförslagsnämnden har i första hand som uppgift att bereda ärenden som gäller akademiska anställningar som universitetslektor och professor. Fakultetsstyrelsen utser ledamöter i Lärarförslagsnämnden på förslag från prefekt.

För perioden 2021-10-01 till 2024-02-28 är prodekan Staffan Storm ordförande, och sekreterare fakultetskoordinator Zita Bauerle. 

Ledamöter:

 • Henrik Frendin, professor Musikhögskolan
 • Monica Tyllgren, universitetslektor Teaterhögskolan
 • Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan
 • Per Holmqvist, studentrepresentant, Teaterhögskolan
 • Jenny-Anne Fågelfelt, studentrepresentant, Musikhögskolan
 • Tjelle Esrom Raunkjaer, studentrepresentant, Konsthögskolan

Gruppsuppleanter:

 • xx, professor Musikhögskolan
 • Gertrud Sandqvist, professor Konsthögskolan
 • Henry Stiglund, universitetslektor Teaterhögskolan
 • Linda Blom, student, suppleant

Kommande möte hösten 2022: 30/11. 
Våren 2023: 18/1, 22/2, 22/3, 3/5 och 7/6.  
Mötestiderna är 13:00 - 14:00.

För Lärarförslagsnämndens protokoll, kontakta sekreterare linn [dot] broman [at] hr [dot] lu [dot] se (Linn Broman)

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt de aktiva åtgärderna mot diskriminering (SFAD). 

Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

Dekan är ordförande i fakultetens lokala skyddskommitté. I övrigt bemannas kommittén av:

 • Ditte Bjerg, prefekt (THM)
 • Maj Hasager, prefekt (KHM)
 • Hans Hellsten, prefekt (MHM)
 • Lena Hallabro, universitetsadjunkt, utbildningssamordnare, skyddsombud (MHM)
 • Jan Michelsen, studiekoordinator, skyddsombud (THM)
 • Joakim Sima, IT-tekniker, skyddsombud (KHM)
 • Magnus Pålsson, tekniker, skyddsombud (IAC, kansli)
 • Jacob Planemo Lindström, huvudstuderandeskyddsombud
 • Lydia Egerhag, studerandeskyddsombud

Sekreterare är ludvig [dot] buhrman [at] hr [dot] lu [dot] se (Ludvig Buhrman) 

Kommande möten hösten 2022: 29/11. 

Protokoll (LU Box)

Snabbfakta

Helårsstudenter: 625
Totalt antal studenter: 1481
Forskarstudenter: 21
Heltidsanställda: 146
Totalt antal anställda: ca 300

(2021)