Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärliga fakulteten är en av Lunds universitets nio fakulteter, placerad i Malmö. Fakultetens institutioner är Konsthögskolan, Musikhögskolan samt Teaterhögskolan. Därtill har fakulteten centrumbildningen Inter Arts Center.

Fakultetsledningen bestående av dekan, prodekan, vicedekan forskning och kanslichef leder fakultetens verksamhet i enlighet med uppdrag från fakultetsstyrelsen, centrala styrdokument samt innevarande delegationsordning.

Respektive institution leds av en institutionsstyrelse samt rektor (prefekt). Institutionsstyrelsernas uppgifter är att ange riktlinjer för arbetet vid institutionen, medan rektor ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten.

Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande-period samt fastställer Inter Arts Centers föreskrifter.

Under mandatperiod 2021-2023 är Sanimir Resić dekan för konstnärliga fakulteten är och prodekan är Staffan Storm. 

Styrelse och nämnder

MANDATPERIOD: 2021–2023

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ vid fakulteten, med ett samlat ansvar för verksamheten gällande utbildning, forskning, samverkan och innovation. Styrelsen består av vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter, representanter för övriga anställda, allmänrepresentanter, studentledamöter samt fackliga representanter. 

Ordförande är dekan Sanimir Resić, vice ordförande är prodekan Staffan Storm. Sekreterare är fakultetskoordinator zita [dot] bauerle [at] kanslik [dot] lu [dot] se (Zita Bauerle).

Kommande möten:
Hösten 2023
15 november
13 december

Våren 2023
4 februari 
17 april 
5 juni

Till konstnärliga fakultetsstyrelsens hemsida

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ska bereda strategiska forskningsfrågor och utbildningsfrågor på forskarnivå åt fakultetsstyrelsen.

Nämnden består av:

 • Dekan, tillika ordförande Sanimir Resić
 • Vicedekan för forskning och forskarutbildning, tillika vice ordförande Karin Johansson

Fyra vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter, varav minst en från teaterhögskolan, en från konsthögskolan, två från musikhögskolan (inriktning musik respektive musikpedagogik).

Fram till 2023-12-31 utgörs dessa av:

 • Michael Edgerton, musik
 • Gertrud Sandqvist, fri konst
 • Anna Houmann, musikpedagogik
 • Sven Bjerstedt, teater
 • Två studeranderepresentanter
 • Hedvig Jalhed, tf. föreståndare IAC (närvaro-, yttrande- och förslagsrätt)

Kommande möten hösten 2023:
24 oktober och 21 november kl. 13-16. 

Protokoll (LU Box)

Äldre protokoll KFR (LU Box)

Lärarförslagsnämnden har i första hand som uppgift att bereda ärenden som gäller akademiska anställningar som universitetslektor och professor. Fakultetsstyrelsen utser ledamöter i Lärarförslagsnämnden på förslag från prefekt.

För perioden 2021-10-01 till 2024-02-28 är prodekan Staffan Storm ordförande, och sekreterare är Linn Broman. 

Ledamöter:

 • Henrik Frendin, professor Musikhögskolan
 • Monica Tyllgren, universitetslektor Teaterhögskolan
 • Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan
 • Per Holmqvist, studentrepresentant, Teaterhögskolan
 • Jenny-Anne Fågelfelt, studentrepresentant, Musikhögskolan
 • Tjelle Esrom Raunkjaer, studentrepresentant, Konsthögskolan

Gruppsuppleanter:

 • xx, professor Musikhögskolan
 • Gertrud Sandqvist, professor Konsthögskolan
 • Henry Stiglund, universitetslektor Teaterhögskolan
 • Linda Blom, student, suppleant

Kommande möten hösten 2023:
25 oktober kl. 13:00-14:00
29 november kl. 13:00-14:00
13 december kl. 13:00-14:00

För Lärarförslagsnämndens protokoll, kontakta sekreterare linn [dot] broman [at] hr [dot] lu [dot] se (Linn Broman)

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt de aktiva åtgärderna mot diskriminering (SFAD). 

Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

Dekan är ordförande i fakultetens lokala skyddskommitté. I övrigt bemannas kommittén av:

 • Ditte Bjerg, prefekt (THM)
 • Maj Hasager, prefekt (KHM)
 • Hans Hellsten, prefekt (MHM)
 • Lena Hallabro, universitetsadjunkt, utbildningssamordnare, skyddsombud (MHM)
 • Jan Michelsen, studiekoordinator, skyddsombud (THM)
 • Joakim Sima, IT-tekniker, skyddsombud (KHM)
 • Magnus Pålsson, tekniker, skyddsombud (IAC, kansli)
 • Jacob Planemo Lindström, huvudstuderandeskyddsombud
 • Lydia Egerhag, studerandeskyddsombud

Sekreterare är maria [dot] fransson [at] hr [dot] lu [dot] se (Maria Fransson)

Kommande möten hösten 2023:
22 november.
Mötestiderna är 13:00 - 15:00.

Protokoll (LU Box)

Grundutbildningsnämndens uppdrag är att arbeta med kvalitetsfrågor gällande grund- och avancerad nivå vid Konstnärliga fakulteten. I uppdraget ingår följande:

 • bereda ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen vad gäller frågor som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå. Fakultetsstyrelsen kan även delegera åt nämnden att behandla och besluta i ärenden inom nämndens verksamhetsområde
 • vara ett forum för fakultetsgemensamt arbete med kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och utvärdering bedrivs på ett systematiskt och väl fungerande sätt inom fakulteten
 • granska och besluta om revideringar av utbildningsplaner 
 • följa upp strategiskt viktiga fakultetsgemensamma områden som internationalisering av utbildning, strategiska utbildningssatsningar samt främja pedagogisk utveckling
 • vara ett forum för det gemensamma arbetet med Universitetskanslersämbetets granskningar samt andra fakultetsexterna utbildningsutvärderingar

Grundutbildningsnämndens arbete ska följas upp årligen och rapporteras till fakultetsstyrelsen.

Nämnden består av:

 • prodekan Staffan Storm, tillika ordförande
 • fyra lärarrepresentanter, varav en från teaterhögskolan, en från konsthögskolan, två från musikhögskolan (inriktning musik/kyrkomusiker respektive musiklärarutbildning)
 • två studeranderepresentanter

Lärarrepresentanter till och med 2025-12-31:
universitetslektor Fredrik Haller, Teaterhögskolan
universitetslektor Maj Hasager, Konsthögskolan
universitetsadjunkt Mattias Hjorth, Musikhögskolan
universitetslektor, Almaz Yebio, Musikhögskolan

Kommande möten hösten 2023:
10 november 8:30-10:00

Protokoll (LU Box)

Sekreterare är cecilia [dot] hultman [at] kanslik [dot] lu [dot] se (Cecilia Hultman)

Snabbfakta

Helårsstudenter: 682
Totalt antal studenter: 1481
Forskarstudenter: 21
Heltidsanställda: 156
Totalt antal anställda: ca 350

(2022)