Nytt konstnärligt campus

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2025/26.

Modell av Varvsstaden
Modell av Varvsstaden. Maskinhallen och Vagnsverkstaden markerade med gula prickar. Byggnaderna till vänster är SVT och MEC.

Konstnärliga fakultetens verksamheter inom teater, musik och konst ska vara en offensiv kraft i samhället för nytänkande i världsklass. Genom utbildning och forskning utvecklas och skapas ny konstnärlig och pedagogisk kunskap för framtiden. De tre skolornas unika identiteter och kompetenser förstärks genom samlokaliseringen där olika kunskapsområden får utrymme att blomstra vid sidan om varandra och i samverkan inom fakulteten och Lunds universitet. Ett nytt campus ska bidra till att synliggöra vår utbildning och forskning, utöka möjligheterna för samverkan med regionens konst-, kultur-och utbildningssektorer och bli en samlad nationell och internationell mötesplats för konst, teater och musik.

Lokalisering: Varvsstaden

Lunds universitet utvärderade under våren 2020 ett flertal alternativa lokaliseringar av ett nytt campus och utvärderingen gav Varvsstaden högst poäng. Det som blev avgörande var bland annat det attraktiva geografiska läget som ger oss ökad tillgänglighet och närhet till andra kulturaktörer samt kollektiva transportmedel, såväl nationellt som internationellt. Därtill har fastighetsägaren Varvsstaden AB ett omfattande återbruks- och hållbarhetsprogram för fastigheten, med en stark intention att bevara områdets historiska och industriella känsla i en modern tappning, vilket också var ett centralt kriterium för projektet. 

De två byggnader som universitetet har blivit erbjudna är maskinhallen samt vagnsverkstaden från före detta Kockums verksamhet. Dessa två huskroppar ger en möjlighet till en byggnadsvolym på ca.15.000 – 19.000 m² LOA. Fakultetens verksamheter är i behov av speciallokaler med verkstäder, akustiskt unika lokaler, stora rumsligheter och stort fokus kommer att ligga på effektivare lokalanvändning genom samutnyttjande av hela campus.

Varvsstaden på kartan

Modell av Varvsstaden
Modell av våra tilltänkta byggnader i Varvsstaden (markerade med gula prickar). Gatan i förgrunden är Stora Varvsgatan.

Kontakt

Karin Lantz
Lokalplanerare LU Byggnad
Tel: +46 46 222 72 39
karin [dot] lantz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Aktuellt just nu

Dec
Upphandling arkitekt. Beslut och avtal förstudie.

Dec-juni
Förstudie.

Juni
Remiss av förstudie.

Programhandling;
Lokalprogrammet omsätts i planritningar som redovisar rätt rum på rätt plats. Programhandlingen redovisar också samordnade funktioner, volymer, fasader, material, situationsplan. Verksamheten tar fram rumsfunktionsprogram, med specificering av akustik, belysning, utrustning och AV.

 

Tiderna är ungefärliga

Vi har gjort ett nytt besök i Varvsstaden, följ med!