Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt konstnärligt campus

 
Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus i Varvsstaden, med beräknad inflyttning 2025/26.

Vision

Konstnärliga fakultetens verksamheter inom teater, musik och konst ska vara en offensiv kraft i samhället för nytänkande i världsklass. Genom utbildning och forskning utvecklas och skapas ny konstnärlig och pedagogisk kunskap för framtiden. De tre skolornas unika identiteter och kompetenser förstärks genom samlokaliseringen där olika kunskapsområden får utrymme att blomstra vid sidan om varandra och i samverkan inom fakulteten och Lunds universitet. Ett nytt campus ska bidra till att synliggöra vår utbildning och forskning, utöka möjligheterna för samverkan med regionens konst-, kultur-och utbildningssektorer och bli en samlad nationell och internationell mötesplats för konst, teater och musik.

Platsen idag

 
 
 
 

Byggprojektet

Byggprojektet leds av LU Byggnad och utgår från nio steg. Under merparten av 2021 befinner vi oss i steg 3, förstudien. Det betyder att vi har passerat steg 1 och 2 och fastställt lokalisering, tagit fram ett preliminärt lokalprogram samt upphandlat arkitekt. Vidare har fakulteten tagit beslut om att inleda en förstudie och LU byggnad har beställt en förstudie av Varvsstaden AB. Varvsstaden AB har i sin tur satt samman en konsultgrupp som ska arbeta med att ta fram förstudien (där arkitekten ingår). 

I steg 4 väntar Programhandling, där lokalprogrammet omsätts i planritningar som redovisar rätt rum på rätt plats, samordnade funktioner, volymer, fasader, material m.m.

Arkitekten omvandlar verksamhetens behov till en skiss som visar hur lokalbehovet kan lösas. Verksamhetsbeskrivningen finns men arkitekten gör även besök hos verksamheten för att bättre bilda sig en uppfattning om vilken verksamhet som bedrivs. Flera skisser och alternativa lösningar kan behöva tas fram innan verksamhetens behov är tillgodosedda. Verksamheten deltar aktivt i att hitta rätt lösning och många frågor behöver besvaras och avstämningsmöten hållas. 

Byggprocessen i nio steg (LU Byggnad)

Samarbetsavtalet avseende förstudien är det som fastställer hur roller och uppdrag ser ut i nuläget.

Fakultetens uppdrag är att:

 • ta fram underlag för lokalprogram
 • bistå byggprojektet med detaljkunskaper, bl.a. genom besök, intervjuer och workshops
 • granska förstudiens skisser
 • inkomma med remissvar
 • informera om projektet

Institutionernas uppdrag är att:

 • stämma av delar av lokalprogrammet i den egna verksamheten
 • påbörja att specificera krav för den egna verksamheten (RFP)
 • ge input på gemensamma delar
 • svara på frågor från hyresvärdens (Varvsstaden AB) projektorganisation

LU Byggnads uppdrag är att:

 • beställa förstudie av hyresvärden (Varvsstaden AB)
 • säkerställa att Krav & Råd* följs
 • stödja verksamheten i arbetet med RFP
 • stämma av vissa delar av  lokalprogrammet tillsammans med verksamheten
 • samordna kompetens från LU Byggnad
 • förbereda inför programhandlings-skedet (steg 4)

Varvsstadens AB:s uppdrag är att:

 • anlita arkitekt
 • anlita övriga byggkonsulter
 • planera och genomföra förstudien

 

*Krav & Råd är Lunds universitets grundläggande kravställning för att lokaler ska vara ändamålsenliga, ekonomiskt hållbara samt uppfylla myndighetskrav.

Karin Lantz

Kontakt

Karin Lantz
Lokalplanerare LU Byggnad
Tel: +46 46 222 72 39
karin [dot] lantz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Varvsstaden

Lunds universitet utvärderade under våren 2020 ett flertal alternativa lokaliseringar av ett nytt konstnärligt campus och utvärderingen gav Varvsstaden högst poäng. Det som blev avgörande var bland annat det attraktiva geografiska läget som bidrar till att synliggöra universitetets konstnärliga utbildningar och forskning samt utökar möjligheterna för samverkan med regionens konst-, kultur- och utbildningssektorer. Närheten till kollektiva transportmedel, såväl nationellt som internationellt, gav ytterligare höga poäng.

Fastighetsägare: Varvsstaden AB

Fastighetsägaren Varvsstaden AB har ett omfattande återbruks- och hållbarhetsprogram för fastigheterna som går i linje med Lunds universitets hållbarhetskrav och rekommendationer vid utformning och upphandling av lokaler. Varvsstaden AB:s intention är att bevara områdets historiska och industriella känsla i en modern tappning, vilket Lunds universitet anser kommer att vara ändamålsenligt med de konstnärliga utbildningarna.

De två byggnader som universitetet har blivit erbjudna är Maskinhallen samt Vagnsverkstaden från Kockums tidigare verksamhet. Dessa två huskroppar ger en möjlighet till en byggnadsvolym på ca.15.000 – 19.000 m² LOA. Fakultetens verksamheter är i behov av speciallokaler med verkstäder, akustiskt unika lokaler, stora rumsligheter och stort fokus kommer att ligga på effektivare lokalanvändning genom samutnyttjande av hela campus.

Varvsstaden på kartan