Nytt konstnärligt campus

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2025/26.

Lokalisering: Varvsstaden

Lunds universitet utvärderade under våren 2020 ett flertal alternativa lokaliseringar av ett nytt campus och utvärderingen gav Varvsstaden högst poäng. Det som blev avgörande var bland annat det attraktiva geografiska läget som ger oss ökad tillgänglighet och närhet till andra kulturaktörer samt kollektiva transportmedel, såväl nationellt som internationellt. Därtill har fastighetsägaren Varvsstaden AB ett omfattande återbruks- och hållbarhetsprogram för fastigheten, med en stark intention att bevara områdets historiska och industriella känsla i en modern tappning, vilket också var ett centralt kriterium för projektet. 

De två byggnader som universitetet har blivit erbjudna är maskinhallen samt vagnsverkstaden från före detta Kockums verksamhet. Dessa två huskroppar ger en möjlighet till en byggnadsvolym på ca.15.000 – 19.000 m² LOA. Fakultetens verksamheter är i behov av speciallokaler med verkstäder, akustiskt unika lokaler, stora rumsligheter och stort fokus kommer att ligga på effektivare lokalanvändning genom samutnyttjande av hela campus.

Aktuellt just nu:

Augusti; samarbetsavtal undertecknat
Lunds universitet har tecknat ett samarbetsavtal med Varvsstaden AB (200828) som kommer att ligga till grund för den gemensamma utvecklingen av vårt nya campus. Avtalet ger oss möjlighet att gå vidare in i en förstudiefas med upphandling av arkitektbyrå och vidare arbete med hur lokalprogrammen ska inrymmas i de tilltänkta byggnaderna.

September; 
annonsering upphandling arkitekttjänst (200904).

Oktober; 
utvärdering och referenstagning av arkitekttjänst.

November;
9-10 november, intervjuer (fastighetsägaren, dekan samt byggnadschef deltar under intervjuerna).

B
eslut och avtal om förstudie, inklusive maxhyra.

Dec-jan;
Workshops avseende utställningsytor, studios och stora scenen m.m. genomförs tillsammans med upphandlad arkitekt.

December-mars;
Förstudie fortlöper.

Kontakt

Karin Lantz
Lokalplanerare LU Byggnad
Tel: +46 46 222 72 39
karin [dot] lantz [at] bygg [dot] lu [dot] se ()