Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärliga fakulteten är en av Lunds universitets nio fakulteter, placerad i Malmö.

Konstnärliga fakulteten bedriver utbildning och forskning inom fri konst, teater, musik och musikpedagogik. Fakultetens institutioner är Konsthögskolan, Musikhögskolan samt Teaterhögskolan. Därtill har fakulteten centrumbildningen Inter Arts Center.

Fakultetsledningen bestående av dekan, prodekan och kanslichef leder fakultetens verksamhet i enlighet med uppdrag från fakultetsstyrelsen, centrala styrdokument samt innevarande delegationsordning.

Respektive institution leds av en institutionsstyrelse samt rektor (prefekt). Institutionsstyrelsernas uppgifter är att ange riktlinjer för arbetet vid institutionen, medan rektor ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten.

Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande-period samt fastställer Inter Arts Centers föreskrifter.

Mandatperiod: 2021-2023

Dekan för konstnärliga fakulteten är Sanimir Resić och prodekan är Staffan Storm. 

MANDATPERIOD: 2021–2023

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ vid fakulteten, med ett samlat ansvar för verksamheten gällande utbildning, forskning, samverkan och innovation. Styrelsen består av vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter, representanter för övriga anställda, allmännrepresentanter, studentledamöter samt fackliga representanter. 

Ordförande är dekan Sanimir Resić, vice ordförande är prodekan Staffan Storm. Sekreterare är fakultetskoordinator Zita Bauerle.

Kommande möten: 2/2, 23/3, 25/5

Fullständig information om fakultetsstyrelsen hittar du här

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ska bereda strategiska forskningsfrågor och utbildningsfrågor på forskarnivå åt fakultetsstyrelsen.

Nämnden består av:

 • Dekan, tillika ordförande
 • Vicedekan för forskning och forskarutbildning, tillika vice ordförande - vakant

Fyra vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter, varav minst en från teaterhögskolan, en från konsthögskolan, två från musikhögskolan (inriktning musik respektive musikpedagogik).

Fram till 2023-12-31 utgörs dessa av:

 • Michael Edgerton, musik
 • Gertrud Sandqvist, fri konst
 • Eva Sæther, musikpedagogik
 • Esa Kirkkopelto, teater
 • Två studeranderepresentanter
 • Christian Skovbjerg Jensen, föreståndare IAC (närvaro-, yttrande- och förslagsrätt)

Kommande möten: 15/2, 5/4, 7/6, 

Lärarförslagsnämnden har i första hand som uppgift att bereda ärenden som gäller akademiska anställningar som universitetslektor och professor. Fakultetsstyrelsen utser ledamöter i Lärarförslagsnämnden på förslag från prefekt.

För perioden 2021-10-01 till 2024-02-28 är prodekan Staffan Storm ordförande och följande personer är ledamöter:

 • Henrik Frendin, professor Musikhögskolan
 • Monica Tyllgren, universitetslektor Teaterhögskolan
 • Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan
 • Jenny-Anne Fågelfelt, studentrepresentant, Musikhögskolan

Gruppsuppleanter:

 • Eva Sæther, professor Musikhögskolan
 • Gertrud Sandqvist, professor Konsthögskolan
 • Henry Stiglund, universitetslektor Teaterhögskolan

Kommande möten: 2/3, 6/4, 4/5, 8/6

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt de aktiva åtgärderna mot diskriminering (SFAD). För SFAD finns en särskild arbetsgrupp.

Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

Dekan är ordförande i fakultetens lokala skyddskommitté. I övrigt bemannas kommittén av:

 • Ditte Bjerg, prefekt
 • Maj Hasager, prefekt
 • Karin Johansson, tf prefekt
 • Lena Hallabro, universitetsadjunkt, utbildningssamordnare, skyddsombud (MHM)
 • Jan Michelsen, studiekoordinator, skyddsombud (THM)
 • Joakim Sima, IT-tekniker, skyddsombud (KHM)
 • Magnus Pålsson, tekniker, skyddsombud (IAC, kansli)
 • Ida Wachsberger, huvudstuderandeskyddsombud
 • Lydia Egerhag, studerandeskyddsombud

Kommande möten: 22/2, 19/4

Snabbfakta

Helårsstudenter: 617
Totalt antal studenter: ca 900
Forskarstudenter: 19
Heltidsanställda: 146
Totalt antal anställda: ca 300

(2020)