Ledning och organisation

Konstnärliga fakulteten leds av fakultetsledningen efter uppdrag från fakultetsstyrelsen.

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ vid fakulteten, med ett samlat ansvar för verksamheten gällande utbildning, forskning och samverkan inom fakulteten.

Konstnärliga fakultetsledningen bestående av dekan, prodekan och kanslichef leder fakultetens verksamhet i enlighet med uppdrag från fakultetsstyrelsen, centrala styrdokument samt innevarande delegationsordning.

Dekan och prodekan

Dekan för Konstnärliga fakulteten är Anna Lyrevik och prodekan är Staffan Storm. Mandatperiod: 2018-2020.

Dekan är sammankallande för dekanrådet, bestående av fakultetsledning och prefekter, som är ett diskussionsforum för gemensamma frågor.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett beredande organ till fakultetsstyrelsen i frågor som rör forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Rådet består av dekan, ämnesansvariga för forskarutbildningsämnena musik, teater, fri konst och musikpedagogik, föreståndare för Inter Arts Center samt tre doktorandrepresentanter.

Lärarförslagsnämnd

Lärarförslagsnämnden har i första hand som uppgift att bereda ärenden som gäller akademiska anställningar som kräver doktorsexamen.

Lärarförslagsnämnden består av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter (utses av SKFM). Därutöver ska minst två lärarsuppleanter utses samt minst en studerandesuppleant (utses av SKFM).

Fakultetsstyrelsen som utser ledamöter i lärarförslagsnämnden på förslag från prefekt.

För perioden 2020-09-09 till 2021-01-31 är prodekan Staffan Storm ordförande i LFN och följande personer är ledamöter:

  • Kent Olofsson,
  • Monica Tyllgren,
  • Maria Hedlund.
  • två studeranderepresentanter (utses av SKFM)

Gruppsuppleanter är Anna Houmann, Per Olof Persson, Sven Bjerstedt samt en studeranderepresentant som utse av SKFM.

Lokal skyddskommitté

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

Dekan är ordförande i fakultetens lokala skyddskommitté. I övrigt bemannas kommittén av:

Ditte Bjerg, prefekt
Gertrud Sandqvist, prefekt
Ann-Charlotte Carlén, prefekt
Jan Michelsen, teatertekniker/huvudskyddsombud
Magnus Pålsson, tekniker/skyddsombud
Karin Savatovic Thomasson, bibliotekarie/skyddsombud
Joakim Sima, tekniker/skyddsombud
Arbetsgrupp för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Institutioner

Fakultetens institutioner är Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan. Respektive institution leds av en institutionsstyrelse samt rektor (prefekt). Institutionsstyrelsernas uppgifter är att ange riktlinjer för arbetet vid institutionen, medan rektor ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten.

Centrumbildning

Vid fakulteten finns den fakultetsövergripande centrumbildning Inter Arts Center. Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande-period samt fastställer centrumbildningens föreskrifter.