Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitetsarbete

vid konstnärliga fakulteten

Kvalitetsarbetet syftar till att kontrollera, säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Fokus i arbetet ligger idag på den del som kallas kvalitetssäkring, det vill säga kontroller av utbildningssystemet, dess processer och strukturer.

Utvärderingarna görs på nationell, universitets- och fakultetsnivå och även med hjälp av internationella koncept såsom Critical friends vilket gör att vi som lärosäte står oss i internationella jämförelser. 

Ansvarsfördelning

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som har i uppdrag att granska kvaliteten i den svenska högskolan genom nationella utvärderingar. UKÄ arbetar både utifrån nationella lagar och gemensamma europeiska riktlinjer (ESG). UKÄ granskar kvalitetsarbetet inom Lunds universitet i sin helhet och universitet ger i sin tur fakulteterna i uppdrag att ansvara för det egna kvalitetsarbetet utifrån en gemensam kvalitetspolicy och tre huvudområden:

•    Inrättande och avveckling utbildning
•    Utvärdering av pågående utbildning
•    Uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat, inklusive kursvärdering och kursutvärdering 

Inrättande och avveckling av utbildning

Konstnärliga fakulteten följer den handledningsordning som finns framtagen vid Lunds universitet vid inrättande av nya program, inrättande och avveckling av huvudområden för examina samt avveckling av program och vilande program.

Utvärdering av pågående utbildning

Den konstnärliga fakulteten låter vart och ett av sina program granskas en gång per nationell granskningsperiod, vilket innebär ett granskningsintervall om ungefär sex år. För de utbildningar som inte direktgranskas av UKÄ är det fakulteten som initierar, arrangerar och följer upp granskningar.

Granskningsperiod 2017-2022

De tre perspektiv som UKÄ lyfter fram för granskningsperioden 2017–2022 är studentinflytande, arbetsliv och jämställdhet. Den Konstnärliga fakultetens utbildningsprogram har alla granskats externt och kollegialt mellan 2017 och 2020.

Resultat granskningsperiod 2017-2022

Uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat

Den kontinuerliga kvalitetsuppföljningen av utbildning organiseras av varje institution och program. Varje program redovisar, i syntetiserad form, sitt kvalitetsarbete i en årlig rapport (september). Denna tillställs fakultetsstyrelsen och bildar underlag för institutionsdialogen. Kontinuerlig kvalitetsuppföljning av utbildning omfattar planer, processer och rutiner inom bland annat följande områden:

Femårscykel:

 • Strategisk planering 

Ettårscykel:

 • Antagning
 • Utbildning och examination

Kontinerligt arbete:

 • Alumniverksamhet
 • Internationalisering
 • Jämställdhet, likabehandling och mångfald
 • Hållbar utveckling

Studentinflytande

Kursvärderingar och läsårsutvärderingar är viktiga redskap för studentinflytande. Detta utövas också genom kursombud och genom representation i nämnder och styrelser. Den mesta av de konstnärliga programmens undervisning ges i smågrupper eller som en-till-en-undervisning, vilket skapar goda möjligheter även för icke-formaliserat studentinflytande.

Värderingsmetoder för konstnärlig utbildning

Det kan vara en utmaning att anpassa standardiserade värderingsmetoder, framtagna för kollektiv undervisning, till det relationella lärande som utmärker högskolorna inom konstområdet där studenterna antas genom prov och ofta undervisas i enskilda möten med läraren. Konstformerna i sig är dessutom vitt skilda och genomsyras av olika traditioner, normer, diskurser, förväntningar och har olika funktion och syfte ute i samhället. Konstnärlig forskning ska också nämnas är relativt nyetablerat och sammantaget gör det kvalitetsutveckling inom konstnärlig utbildning till ett brett och komplext fält.

Musikhögskolan har mot bakgrund av detta delvis använt sig av en oberoende granskningsorganisation (MusiQue) vars metod är anpassad till musikområdet och fokuserar på sociala moment som platsbesök och auskultation vid undervisning och konserter. 

   

  Sidan är under konstruktion

  Konstnärliga fakulteten i Malmö:
  Besöksadress: Bergsgatan 31 B
  Postadress: Box 8084
  200 41 Malmö
  Telefon: 040 - 32 54 06
  kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se