Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärliga fakulteten är en av Lunds universitets nio fakulteter, placerad i Malmö.

Fakultetens institutioner är Konsthögskolan, Musikhögskolan samt Teaterhögskolan och därtill finns centrumbildningen Inter Arts Center. Konstnärliga fakulteten bedriver utbildning och forskning inom fri konst, teater, musik och musikpedagogik.

Konstnärliga fakultetsledningen, bestående av dekan, prodekan och kanslichef, leder fakultetens verksamhet i enlighet med uppdrag från fakultetsstyrelsen, centrala styrdokument samt innevarande delegationsordning.

Mandatperiod: 2021-2023

Dekan för Konstnärliga fakulteten är Sanimir Resić och prodekan är Staffan Storm. Dekan är sammankallande för dekanrådet, ett diskussionsforum för gemensamma frågor bestående av fakultetsledning och prefekter.

Institutioner

Fakultetens institutioner är Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan. Respektive institution leds av en institutionsstyrelse samt rektor (prefekt). Institutionsstyrelsernas uppgifter är att ange riktlinjer för arbetet vid institutionen, medan rektor ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten.

Centrumbildning

Vid Konstnärliga fakulteten finns den fakultetsövergripande centrumbildningen Inter Arts Center, ett nav för konstnärlig forskning och experimentell verksamhet. Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande-period samt fastställer centrumbildningens föreskrifter.

MANDATPERIOD: 2021–2023

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ vid fakulteten, med ett samlat ansvar för verksamheten gällande utbildning, forskning, samverkan och innovation. Styrelsen består av vetenskapligt, konstnärligt kompetenta ledamöter, representanter för övriga anställda, allmännrepresentanter, studentledamöter samt fackliga representanter. 

Ordförande är dekan Sanimir Resić, vice ordförande är prodekan Staffan Storm. Sekreterare är fakultetskoordinator Zita Bauerle.

Kommande möten: 29/9, 17/11, 15/12

Fullständig information om fakultetsstyrelsen hittar du här

Fakultetsrådet är ett beredande organ till fakultetsstyrelsen i frågor som rör forsknings- och forskarutbildningsfrågor. I rådet ingår de ämnesansvariga för respektive forskarutbildningsämne samt föreståndare för Inter Arts Center och tre doktorandrepresentanter.

 • Michael Edgerton, musik
 • Gertrud Sandqvist, fri konst
 • Eva Sæther, musikpedagogik
 • Esa Kirkkopelto, teater
 • Christian Skovbjerg Jensen, föreståndare IAC

Kommande möten: 13/9, 26/10, 29/11, 14/12

Lärarförslagsnämnden har i första hand som uppgift att bereda ärenden som gäller akademiska anställningar som universitetslektor och professor. Nämnden består av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter (utses av SKFM). Därutöver ska minst två lärarsuppleanter ingå samt minst en studerandesuppleant (utses av SKFM). Fakultetsstyrelsen utser ledamöter i lärarförslagsnämnden på förslag från prefekt.

För perioden 2020-09-09 till 2021-09-15 är Staffan Storm ordförande och följande personer är ledamöter:

 • Monica Tyllgren
 • Maria Hedlund
 • Henrik Frendin
 • två studeranderepresentanter

Gruppsuppleanter är Anna Houmann, Per Olof Persson, Sven Bjerstedt samt en studeranderepresentant.
Sekreterare: Zita Bauerle

Kommande möten: 6/10, 3/11, 1/12

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

Dekan är ordförande i fakultetens lokala skyddskommitté. I övrigt bemannas kommittén av:

 • Ditte Bjerg, prefekt
 • Maj Hasager, prefekt
 • Karin Johansson, tf prefekt
 • Lena Hallabro, universitetsadjunkt, utbildningssamordnare, skyddsombud (MHM)
 • Jan Michelsen, studiekoordinator, skyddsombud (THM)
 • Joakim Sima, IT-tekniker, skyddsombud (KHM)
 • Magnus Pålsson, tekniker, skyddsombud (IAC, kansli)
 • Joel Wååg, huduvdstuderandeskyddsombud
 • Louise Ljunglöf, studerandeskyddsombud

Kommande möten: 21/9, 30/11

Snabbfakta

Helårsstudenter: 617
Totalt antal studenter: ca 900
Forskarstudenter: 19
Heltidsanställda: 146
Totalt antal anställda: ca 300

(2020)