Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den konstnärliga forskarutbildningen är 4-årig och leder till konstnärlig respektive filosofie doktorsexamen.

Utbildningarna utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten i studierna ligger på självständigt arbete inom ramen för ett forskningsprojekt med målet att utveckla kunskap om konstnärliga frågeställningar.

Utlysning

Vid Konstnärliga fakulteten finns ett begränsat antal doktorandplatser i varje forskarutbildningsämne. De aktuella ämnena är Musik, Musikpedagogik, Fri konst och Teater.

Utlysning av lediga doktorandanställningar annonseras på Lunds universitets hemsida, fakultetens hemsida samt på hemsidan för den institution som bedriver utbildning i ämnet. I utlysningstexten finns kraven på ansökans innehåll specificerade. En ansökan ska innehålla följande:

  • Personuppgifter: namn, medborgarskap, födelsedata, adress och e-postadress
  • Forskningsplan
  • Bilagor som ska bifogas ansökan (t.ex. examensbevis)
  • Sammanställning över meriter

Av utlysningen framgår även vilket forskarutbildningsämne som utlysningen omfattar, sista datum för ansökan, antalet doktorandanställningar som utannonseras och datum då studierna förväntas börja.

Ansökan

Ansökningar till utbildningen på forskarnivå ska göras elektroniskt, enligt anvisningar i utlysningstexten.  Ev. fysiska bilagor skickas per post till Konstnärliga fakultetskansliet.

Behörighet för forskarstudier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (reell kompetens).

De krav på särskild behörighet som ställs finns preciserade i den Allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Antagningsprocessen

Ansökan kommer att behandlas av en antagningsnämnd som utses av fakulteten på förslag från den aktuella institutionen. Nämnden består minst av ämnesansvarig, doktorandrepresentant och extern representant och ev. även handledare inom ämnet.

Antagningsnämnden gör först en behörighetsprövning.

De som bedöms som behöriga rangordnas och de högst rankade kan även kallas till intervju. Urvalet görs med utgångspunkt i institutionens inriktning och handledarresurser samt en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I denna bedömning tar man hänsyn till forskningsplanen, merithandlingar, eventuella arbetsprover och övriga dokument som de sökande skickat in enligt instruktionerna i utlysningstexten. Vid urvalet tar antagningsnämnden också hänsyn till institutionens önskemål om inriktning och resurser för handledning.

Antagningsnämnden lämnar sedan ett förslag till antagning med rangordning av reserver. Detta förslag skickas till alla sökande som därefter har två veckor på sig att lämna in erinran mot förslaget. Antagningsnämnden tar ställning till och besvarar ev. inkomna erinringar och detta ska vägas in i förslaget till beslut om antagning.

Notera: ett krav för att kunna bli antagen är att den sökande kan anställas som doktorand eller har någon annan form av studiefinansiering.

Beslutet om antagning fattas av Konstnärliga fakultetsstyrelsen och meddelas därefter skriftligen till samtliga sökande. Föreskrifter rörande forskarutbildning respektive tillträde till forskarutbildning finns i Högskoleförordningen, kap 6 och 7, samt i LU:s Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (STYR 2017/409) gällande från 2017-06-16.

► Lunds universitets antagningsordning