Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lärarrollen i utveckling (7,5 Hp)

Denna kurs ger lärare inom det konstnärliga högskoleområdet möjlighet att utveckla sin roll och sin undervisning inom högre utbildning.

Kursen ges via lärplattformen Canvas och har fem obligatoriska träffar på Konstnärliga fakulteten i Malmö. För doktorander kan huvudhandledare besluta att kursen kan ges som kurs inom forskarutbildningen. Företräde till kursen ges till lärare inom Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

KURSANSVARIG:
Vakant

KURSTRÄFFAR: -
EXAMINATION: -

PLATS: Inter Arts Center, Bergsgatan 29 (Malmö) eller online

KURSAVGIFT:
25 000 SEK exkl. moms 
(kurslitteratur ingår inte i kursavgiften)

Notera att anmälan är bindande. Anställda vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet betalar ingen kursavgift. Observera emellertid att prefekt ska godkänna anmälan, eftersom det är institutionen som blir återbetalningsskyldig vid en eventuell försenad avbokning.

Eventuell avbokning ska göras senast två veckor innan kursstart, annars debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Byte av deltagare kan ske utan avgift, när som helst, före eller i samband med kursstart. Detta gäller även anställda vid Konstnärliga fakulteten.

Vid färre än tio anmälda genomförs kursen ej.


Upplägg

Kursen är en vidareutbildning med fokus på utveckling av den egna lärarrollen. Det är dock inte något krav att ha tidigare undervisningserfarenhet.

Tre parallella spår:
• Litteratur som både problematiserar den egna undervisningen och tar upp centrala verktyg inom det högskole-pedagogiska lärandet. I kursen ingår också orientering kring regelverk och policys som omger högskoleutbildning.

• Strukturerade auskultationer, där deltagarna observerar andra lärares lektioner. Momentet rapporteras med kamratgranskade reflektioner.

• Eget pedagogiskt projektarbete, med möjlighet att fördjupa sig i en pedagogisk frågeställning knuten till den egna undervisningen. Projektet genomförs under handledning, enskilt eller i grupp om max tre personer (t.ex. ett lärarteam.) Projektet avrapporteras muntligt och skriftligt vid kursens slut.

Lärandemål

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs:

• ha utvecklat ett reflekterande och utforskande förhållningssätt till den egna undervisningen och handledningen.
• ha fördjupade insikter i den egna kommunikationens inverkan på studenternas lärande.
• ha utvecklat större kännedom om att ha ett jämlikhetsperspektiv i undervisningen och i valet av material, text eller litteratur.
• kunna planera för undervisning med avseende på mål och genomförande, samt diskutera och motivera valet av undervisningsmetod och metoder för bedömning och utvärdering av undervisningen.
• ha kännedom om övergripande och lokala föreskrifter för högskoleutbildning och för utbildningarna vid aktuell högskola.
• ha påbörjat arbetet med dokumentation av det egna pedagogiska arbetet i en meritportfölj.

Omfattning

Kursen omfattar motsvarande fem heltidsveckor. Kurs-träffarna motsvarar en veckas arbete och övrig tid fördelas på litteraturinläsning, auskultationer och projektarbete. Inriktningen beslutas individuellt tillsammans med kursledningen. För betyget godkänd krävs 80 procent närvaro vid kursträffarna, godkänd projektplan, genomförd auskultation med rapport samt godkänd muntligt och skriftligt presenterad projektrapport. Kursen motsvarar 7,5 Hp och är högskolepedagogiskt behörighetsgivande enligt högskoleförordningen.

Kontakt

Cecilia Hultman
Utbildningssamordnare
cecilia [dot] hultman [at] kanslik [dot] lu [dot] se

Anmäl dig här

Just nu går det inte att anmäla sig till kursen