Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandhandbok

 1. Allmän studieplan

 2. Individuell studieplan

 3. Antagning och behörighet

 4. Handledning och andra resurser

 5. Miljöer och nätverk

 6. Registrering i Ladok

 7. Aktivitet och försörjning - rapportering

 8. Kurser - rapportering

 9. Delseminarier

 10. Disputation och examen

 11. Doktorandanställningen

 12. Finansiering av studier på forskarnivå

 13. Inter Arts Center

 14. Doktorandkåren

 15. Regler och ytterligare information


1. Allmän studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns en allmän studieplan som beslutas av konstnärliga fakultetsstyrelsen. Den allmänna studieplanen innehåller:

 • huvudsakligt upplägg av utbildningen
 • särskilda behörighetskrav, förkunskaper och andra villkor som gäller för att kunna antas till utbildningen
 • bestämmelser om urval och vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Länkar:

Studieplan teater (t.o.m. 2020-12-31)
Studieplan teater (fr.o.m. 2021-01-01)
Studieplan musik (t.o.m. 2020-08-31)
Studieplan musik (fr.o.m. 2020-09-01)
Studieplan musikpedagogik
Studieplan fri konst (t.o.m. 2020-12-31)
Studieplan fri konst (fr.o.m. 2021-01-01)

2. Individuell studieplan

En individuell studieplan kan ses som ett kontrakt mellan doktorand, handledare och institution. En aktuell plan ska alltid finnas. Studieplanen ska vara daterad och underskriven av den forskarstuderande, handledaren och prefekten/motsvarande vid respektive institution. Observera att den först upprättade studieplanen ska vara klar inom en månad från utbildningens start och fastställas av Dekan efter beredning i Konstnärliga fakultetsrådet.

Både doktoranden, handledarna, institutionen och fakulteten har behov av en tydlig dokumentation av doktorandens aktiviteter. Bland det som kan behöva dokumenteras finns: avklarade kurser, genomförd institutionstjänstgöring, innevarande års aktivitetsgrad samt planerad aktivitetsgrad under nästföljande år. I den individuella studieplanen ska även anges respektive handledares arbetsuppgifter och ansvarsområde.

Studieplanen upprättas i enlighet med ett fastställt formulär, som kan laddas ner från fakultetens hemsida (se nedan). Studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning, en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och institutionen har under utbildningstiden samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen ska kunna bedrivas.

För konstnärlig forskarutbildning måste den individuella studieplanen innehålla tidsplaner både för studiekursdelen och det konstnärliga forskningsarbetet samt en plan för dokumentationen av det konstnärliga forskningsarbetet och finansieringen av såväl det konstnärliga arbetet som dokumentationsdelen. Planen ska i princip omfatta hela forskarutbildningen men bör vara mer specifik och detaljerad för det närmaste året samt för avklarade delar av forskarutbildningen, mer översiktlig för de kommande åren.

Planen ska kontinuerligt följas upp i handledningen och uppdateras minst en gång om året, eller därutöver vid särskilda förändringar.

► Mall för individuell studieplan

3. Antagning och behörighet

Antagning till forskarutbildning sker normalt vid särskilda utlysningar då lediga platser inom utbildning på forskarnivå annonseras. Varje institution ansvarar för utlysning inom de ämnen som hör till institutionen, med hjälp av personalansvarig vid fakultetskansliet. Annonsering om lediga utbildningsplatser sker, i mån av plats, på fakultetens hemsida samt på respektive institutions hemsida. Tillträde till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen, kap 6 och 7.

Lunds universitets antagningsordning reglerar antagningen till forskarutbildning oavsett vilket område man vill doktorera inom.

► Antagningsordningen på Lunds universitets hemsida

Detaljerad information om hur ansökan till forskarutbildning går till finns här:

Antagningsprocessen vid Konstnärliga fakulteten

Övriga behörighetskrav finns angivna i de allmänna studieplanerna för respektive forskarutbildningsämnen vid Konstnärliga fakulteten.

4. Handledning och andra resurser

Doktoranden har inom ramen för sin utbildning rätt till handledning. Fakultetens föreskrifter om handledning och andra resurser för forskarutbildning finns här:

Föreskrifter om handledning och andra resurser för forskarutbildning

 5. Miljöer och nätverk

Ur många synpunkter är det viktigt och värdefullt att forskare och doktorander har möjlighet att arbeta i relevanta sammanhang, miljöer och nätverk. Det kan handla om utbyte och samverkan med seniora forskare, med andra doktorander, med utövande konstnärer och med det omgivande samhället.

Vid Konstnärliga fakulteten finns Inter Arts Center (IAC), en centrumbildning med syfte att främja utvecklingen av den konstnärliga forskningen, stödja tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med det omgivande kulturlivet. Läs mer om Inter Arts Center.

Inom ämnet musikpedagogik erbjuds årliga konferenser och publiceringsmöjligheter inom ramen för ett samnordiskt nätverk, Nordiskt nätverk för musikpedagogisk forskning.

Inom de konstnärliga forskningsämnena kan en mängd inom-, inter- och transdisciplinära nätverk vara relevanta för den enskilda doktoranden. Kontakta ämnesansvarig för respektive forskarutbildningsämne för tips och information!

6. Registrering i Ladok

Det åligger doktoranden att registrera sig inför varje termins studier. För att registrera sig som aktiv doktorand, logga in på studentportalen www.student.lu.se med hjälp av Lucat-id (se punkt 9) eller StiL-konto.

Länk till sidan och ytterligare information finns här:

► Registrering i Ladok

► StiL-konto

7. Aktivitet och försörjning - rapportering

I slutet av varje termin ska doktorandernas aktivitet och försörjning rapporteras in i Ladok. Ämnesansvarig ansvarar för att doktorandernas aktivitet och försörjning rapporteras till forskarutbildningshandläggaren vid fakultetskansliet. Det är även forskarutbildningshandläggaren som rapporterar in alla kurser, antagning och examen i Ladok. Information om underlaget för rapportering finns här:

PM för rapportering av aktivitet och försörjning

8. Kurser - rapportering

Utöver doktorsarbetet omfattar forskarutbildningen också kurser och andra poänggivande moment. För uppgifter om utbildningens innehåll, se respektive allmän studieplan.

Inom forskarutbildningen finns tre olika typer av kurser och poänggivande moment: (1) Kurser (2) Andra poänggivande moment (3) Tillgodoräknande. Dessa ger ett visst antal högskolepoäng som rapporteras i Ladok (som är det system som används för att dokumentera de studerandes resultat inom högre utbildning).

(1) Kurser

Kurser har en kursplan och en kurskod. Huvudhandledaren är normalt den som godkänner doktorandens individuella kurser och som står som examinator för de kurserna i Ladok.

(2) Andra poänggivande moment

Doktoranden kan även få högskolepoäng individuellt utformade beting som inte går under benämningen kurs. Examinator (oftast handledaren) skickar ett underlag till Konstnärliga fakultetskansliet om vilka moment som ska generera högskolepoäng i Ladok. (Dessa moment läggs in i Ladok som fritext och behöver ingen kursplan eller kurskod.)

(3) Tillgodoräknande

Det är även huvudhandledaren som godkänner att kurser som har tagits utanför Lunds universitet tillgodoräknas i Ladok, och hur många högskolepoäng de ska motsvara. Kurser som kan tillgodoräknas i doktorandens forskarutbildning kan vara från annan institution vid Lunds universitet, eller från annat lärosäte inom eller utanför landet. Normalt tillgodoräknas kurser på forskarnivå, men huvudhandledaren kan även bedöma att kurser på masternivå kan tillgodoräknas. Deltagande i kurser vid andra insitutioner ska vara överenskommen i förväg med huvudhandledaren och examinatorn och dokumentereas i den individuella studieplanen.

Ytterligare information finns här:

PM för rapportering av kurser

 9. Delseminarier

Granskning av pågående avhandlingsarbeten är ett centralt inslag i forskarutbildningen, både för doktoranden och som kvalitetssäkring från institutionens, universitetets och ämnesområdets sida. Huvudhandledaren har det primära ansvaret för den löpande granskningen och uppföljningen av doktorandens arbete. För att arbetet och dess öppenhet för granskning ska belysas från flera perspektiv, samt för att doktorandens verksamhet ska ges en god förankring vid institutionen och i det konstnärliga fältet, sker presentationen i en vidare krets. Vanligen presenteras doktorsarbetet i form av ett öppet seminarium vid minst tre tillfällen under forskarutbildningstiden. Dessa läggs så att de inträffar ungefär när 25%, 50% respektive 75% av doktorandstudierna fullgjorts. Vid seminariet kan doktoranden presentera olika slags material, och konstnärlig gestaltning kan vara en del av presentationen. För flera forskarutbildningsämnen finns informations- och policydokument för delseminarierna, som den ämnesansvarige eller huvudhandledaren presenterar för doktoranderna och de externa granskarna. Några exempel:

► Policy för delseminarier i Musikpedagogik

► Policy för delseminarier i Teater

 Utgångspunkten för seminariernas upplägg är det aktuella projektets karaktär, och seminarierna är avsedda som ett stöd för doktoranden i det fortsatta arbetet. Doktorand och handledare kan uttrycka önskemål om frågor man önskar diskutera vid seminariet. Handledarna ska godkänna materialet för framläggande vid seminarierna och kan begära omarbetningar och kompletteringar. Till seminarierna utses vanligen en extern granskare, en diskutant, vilken står för granskning och diskussion av arbetet och det material som presenteras. 

 Doktorandens lönesättning är kopplad till delseminarierna genom etapplyft, som beskrivs nedan i doktorandhandboken under rubriken Doktorandanställningen > Lönesättning.

10. Disputation och examen

Efter fullbordade studier är det dags att disputera och därefter ta ut examen. Det finns många förberedelser som är viktiga att tänka på i mycket god tid.

Information om disputations- och examensprocessen för doktorander anställda vid Konstnärliga fakulteten finns här:

► Disputation och examen vid Konstnärliga fakulteten

Information om disputations- och examensprocessen för doktorander antagna vid Konstnärliga fakulteten men anställda vid andra högskolor finns här:

Disputation och examen för externt antagna doktorander

11. Doktorandanställningen

Efter att beslut har fattats om att anta en doktorand till utbildning på forskarnivå beslutas om anställning av doktoranden. Anställning som doktorand avser den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna, vilket längst motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. Beslut om anställning tas av prefekt. Beslut om anställningen kan inte överklagas till högre instans. I ett första skede omfattar anställningen ett år. Anställningen gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt (normalt när studierna är slutförda) och aldrig för längre tid än ett år efter att examensfordringarna är uppfyllda. Anställningen förnyas vanligen med ett år i taget under förutsättning att studierna fortskrider enligt planeringen. När tiden går ut förlängs anställningen utan att anställningen behöver sökas på nytt. Det måste dock fattas ett formellt beslut av institutionen om förlängningen.

En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med annat än sina egna forskarstudier, för den anställande institutionens räkning. Det kan exempelvis vara undervisning (hålla i en kurs eller handleda studenter på kansidat- och masternivå), eller administrativt arbete. Detta kallas institutionstjänstgöring. Sådan arbete får högst motsvara tjugo procent av heltid. Doktoranden kompenseras med extra tid för studier som en följd av uppdrag som innebär institutionstjänstgöring. Anställningstiden kan alltså förlängas till högst fem år på heltid. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre om det finns särskilda skäl (föräldraledighet, ledighet p.g.a. sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom facklig organisation och studentorganisation). Se mer om detta under Hanteringsordning för förnyelse och förlängning av doktorandanställning:

► Hanteringsordning för förlängning

Deltid
Enligt Högskoleförordningen (5 kap. 3a §) ska en anställning som doktorand avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid.

Arbetstid
Arbetstiden för den som är anställd som doktorand är undantagen från arbetstidslagens tillämpning och övertidsersättning ska enligt avtal inte utgå. Det innebär att arbetet ska förläggas så att man effektivt kan genomföra sina studier och sin institutionstjänstgöring. Detta medför att man ska ta hänsyn till medarbetare, arbetsledning och de studenter som doktoranden undervisar. Doktoranden har rätt till dygnsvila, semester och fritid enligt samma regler som gäller för övriga arbetslivet. Tjänstledighet för doktorander beviljas endast om det finns särskilda skäl. Beslut om tjänstledighet fattas av prefekt.

Medarbetarwebben hittar du mer information om din anställning.

Tjänstledighet
En doktorand som önskar ta tjänstledighet från doktorandanställningen ska diskutera det med handledare och prefekt. Om de samtycker ska doktoranden sedan ansöka om tjänstledighet via en särskild blankett (se nedan). Ansökan om tjänstledighet bör inte omfatta period längre än ett år och perioden måste ligga inom den gällande anställningsperioden.

Ansökan om tjänstledighet sker i Primula:

► Primula webb

Semester
En anställd doktorand har rätt till semester enligt avtal, ca 6 veckor per år, med semesterersättning. Det exakta antalet dagar beror på ålder och hur stor del av året anställningen har varat. T.o.m. det år man fyller 29 år har man 28 semesterdagar. Fr.o.m. det år man fyller 30 har man 31 semesterdagar. Fr.o.m. det år man fyller 40 har man 35 semesterdagar. Semesteruttag anmäls i Primula webb, logga in med Lucat-id. Observera att det inte går att söka om förlängning av tjänst på grund av ej uttagen semester eller att ta ut semester efter förordnandets slutdatum. All semester bör tas ut under förordnandetiden. Minst 20 dagar måste tas ut varje år. Max 35 semesterdagar får sparas till nästkommande år.

► Primula webb

Lönesättning
Löner liksom övriga anställningsvillkor för den som har anställning som doktorand regleras huvudsakligen i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Lönen fastställs vid lokala löneförhandlingar mellan fackliga representanter och företrädare för fakulteten. För Lunds universitets doktorander finns ett avtal om lönestegar. Det innebär att doktoranden löneinplaceras vid anställningens början, varefter lönen höjs i etapper vid avklarade poäng i forskarutbildningen. Dessa höjningar - som kallas etapplyft - görs vid uppnådda 25 %, 50% respektive 75% avklarade studier. Detta sker normalt i samband med ett seminarium. Det är doktorandens ansvar att, tillsammans med handledaren, se till att ansökan om lönehöjning inlämnas till personalsamordnare när poängen uppnåtts. Retroaktiv lönehöjning till följd av försenad ansökan görs med maximalt sex månader.

Lön betalas ut den 25:e i varje månad, eller om detta datum infaller på en lördag eller söndag, närmast liggande vardag.

Ingångslönen och etapplyft beslutas av institutionen med stöd av fakultetens riktlinjer som finns här:

Ansök om etapplyft med hjälp av särskild blankett:

► Blankett för etapplyft

Försäkringar
Precis som universitets övriga anställda är doktorander försäkrade under arbetstid och vid direkt färd till och från arbete. Utöver detta finns även en tjänstereseförsäkring som gäller vid tjänsteresor. Vid tjänsteresor utomlands ska doktoranden ha ett försäkringskort från kammarkollegiet med sig. Sådant kort kan fås från institutionen alternativt från fakulteten.

► Läs mer om försäkringar

Föräldraledighet
Försäkringskassan har information om vad som gäller för föräldrar och blivande föräldrar. Se mer här:

► Försäkringskassan

En anställd har rätt till föräldraledighet för att vara hemma med sitt barn. Läs mer om vilka regler som gäller för detta här:

► Föräldraledighet

Vid föräldraledighet betalar universitetet ett föräldrapenningstillägg (10% av daglönen) för de dagar under föräldraledigheten som man tar ut föräldrapenning på grundnivån eller därutöver. För att få tillägget lämnas försäkringskassans intyg om utbetald föräldrapenning till institutionens personalhandläggare, som sänder det vidare till lönekontoret.

Läs mer om regler för föräldrapenningstillägg här:

► Föräldrapenningstillägg

Sjukdom
Sjukdom ska rapporteras i Primula webb, logga in med Lucat-id.
OBS! För att få sjuklön krävs läkarintyg från och med 8:e sjukdagen. Doktoranden ger läkarintyget till institutionens personalhandläggare, som sänder det vidare till lönekontoret.

► Primula webb

Vård av sjukt barn
Tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn ska anmälas till försäkringskassan samt rapporteras i Primula webb, logga in med Lucat-id.

► Primula webb

Frisk- och sjukvård
Som anställd vid universitetet har doktoranden samma rätt till friskvård, ersättning för läkemedel, sjukpenning och föräldrapenning som andra anställda. Information om detta finns här:

► Ersättning för frisk- och sjukvård samt läkemedel

Ledighet med bibehållen lön
Du kan beviljas ledighet med eller utan lön. Om du får lön eller inte under din ledighet beror på orsaken till ledigheten.

► Information om ledighet med lön respektive utan lön

Doktorandens rättigheter
I samband med anställningen ska alla nyanställda få information om de anställningsförhållanden som råder. Kontakta personalhandläggaren vid institutionen för mer information om detta.

Vid universitetet finns även en doktorandkår, Lunds Doktorandkår (LDK), vars uppgift är att bevaka doktorandernas intressen vid universitetet. Se mer under punkt 12.

Information om doktorandfackliga frågor kan ges av Sveriges universitetslärarförbund, SULF, eller av Lärarförbundet. De arbetar bland annat med frågor rörande doktorandernas lönevillkor och yrkessituation. För mer information, se SULF:s webbplats:

► SULF

► SULF:s startpaket för doktorander

► Lärarförbundet

Lucat-identitet
Alla anställda vid Lunds universitet har en så kallad Lucat-identitet som är den behörighet (användarnamn och lösenord) som behövs för att få tillgång till universitetets tjänster. Den som är katalogansvarig vid institutionen hjälper till med Lucat-id.

Lucat-id behövs bland annat för att kunna logga in på universitetets personaladministrativa sida Primula webb där man ska registrera sin semester, sjukdom och vård av sjukt barn. Logga in i Primula webb här:

► Primula webb intern (inloggning inom universitetets nätverk)

► Primula webb extern (inloggning utanför universitetets nätverk)

Viss ledighet leder normalt till förnyad doktorandanställning (förlängning) med motsvarande antal arbetsdagar. Till sådan förlängningsgrundande ledighet räknas sjukdom, föräldraledighet och ledamotskap i styrelse/nämnd samt institutionsuppdrag. Doktoranden ska själv ansöka om att få sin tjänst förnyad/förlängd genom att till fakultetskansliet lämna in en begäran undertecknad av doktorand, handledare och prefekt. Doktorander uppmanas att under hela utbildningstiden noggrant dokumentera sin tjänstgöringsgrad eftersom denna ligger till grund för ansökan om förlängning.

► Hanteringsordning för förlängning

► Lunds universitets riktlinjer för förlängning av doktorandanställning

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning men kan också i begränsad omfattning, högst 20 % av full arbetstid, arbeta med undervisning, forskning utanför det egna projektet och administration (sammantaget kallat institutionstjänstgöring). Prefekten är arbetsledare och har det slutliga avgörandet över fördelning av arbetsuppgifterna. Endast den del av anställningen som avser egen utbildning räknas som studietid. Det är alltså viktigt att studietiden förlängs i motsvarande grad som doktoranden arbetar. Fakulteten har beslutat om gemensamma riktlinjer för förlängningar till följd av institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöringen och förlängningen ska bokföras i personalplan och i den individuella studieplanen.

Institutionstjänstgöring och dess förlängning har berörts ovan. För studentfackliga uppdrag kompenseras doktorander genom förlängning av studietid och tjänst med ett antal dagar utifrån de schabloner för respektive uppdrag som definierats i beslut från fakulteten.

För att få förlängning ska doktoranden kunna styrka omfattningen av sina uppdrag och inkomma med ansökan om förlängning till institutionen. Detta görs lämpligen mot slutet av studietiden, som en summering av samtliga uppdrag. Beslut om förlängning fattas av prefekten. För suppleanter får en bedömning av den faktiska arbetsinsatsen göras för att bestämma antal dagar för förlängning. För förlängning i samband med uppdrag som inte omfattas av fakultetens schablonbeslut får en bedömning göras från fall till fall.

Förlängning för sjukdom eller föräldraledighet gäller endast för sjukdom eller föräldraledighet som registrerats i Primula man kan begära förlängning för.

► Begäran om förlängning

► Hanteringsordning för förnyelse/förlängning av anställning

► Rektors övergripande beslut om förlängning för förtroendeuppdrag (pdf)

► Lunds universitets riktlinjer för förlängning av doktorandanställning

 • Introduktion på arbetsplatsen

Alla doktorander ges en arbetsplatsintroduktion enligt rutiner vid varje institution. Studerande på forskarnivå med doktorandanställning har även möjlighet att delta i Lunds universitets introduktion för nyanställda. På Universitetets webbplats kan du hitta datum för dessa välkomstdagar och annan viktig information som riktar sig till nyanställda:

► Nyanställd vid Lunds universitet

Vid anställningens början bjuder Konstnärliga fakulteten in nyanställda doktorander för en introduktion: övergripande information om forskarutbildningen och en presentation av personal och lokaler vid fakultetskansliet och Inter Arts Center.

Vid Lunds universitet finns ett brett utbud av aktiviteter som på ett eller annat sätt bidrar till doktoranders karriärutveckling. Här kan du läsa mer om vad som erbjuds:

► Karriärutveckling för akademisk personal

► Karriärutveckling för doktorander

12. Finansiering av studier på forskarnivå

Finansiering på heltid krävs innan sökande kan antas till utbildning på forskarnivå. Resurser måste även finnas för handledning, driftsmedel och övriga goda studievillkor.

Vid Konstnärliga fakulteten har de flesta antagna doktorander en doktorandanställning. Antagning kan även ske genom att doktoranden ansöker om att bli antagen med hänvisning till annan finansiering. Om finansieringen ska ske på något annat sätt än via fakultetens medel måste intyg eller liknande styrka hur finansieringen ska fullföljas under hela utbildningstiden, sammanlagt fyra år vid heltidsstudier.

En student med annan finansiering än anställning som doktorand får antas endast om hans eller hennes meritering bedöms vara minst likvärdig med meritering hos sökande som kommer ifråga för doktorandanställning. Den sökandes plan för finansiering hör till det som granskas av antagningsnämnden. Se mer om antagningsprocessen under punkt 3.

Rese- och forskningsbidrag

Du som är doktorand vid Lunds universitet kan söka rese- och forskningsbidrag genom universitetets Stiftelseförvaltning. Mer information om vilka stipendier som finns och hur man söker finns här:

► Rese- och forskningsbidrag

13. Inter Arts Center

Inter Arts Center (IAC) är en mötesplats för anställda och studenter vid Konstnärliga fakulteten i Malmö, som bedriver konstnärlig forskning och utveckling. IAC tillhandahåller lokaler och teknisk utrustning för interdisciplinära projekt, som innefattar fri konst, musik och teater såväl som andra konstarter och vetenskaper. Detta inkluderar projekt i samverkan med konstnärer aktiva utanför högskola och universitet. Doktorander har tillgång till IAC genom kort till entrén som erhålls genom personal vid IAC. Adress: Bergsgatan 29, 4:e vån. Se mer om IAC:

► Inter Arts Center

14. Doktorandkåren

Vid Lunds universitet finns en doktorandkår, Lunds Doktorandkår (LDK), vars uppgift är att bevaka doktorandernas intressen vid universitetet. Ett medlemskap i LDK ger doktoranden möjlighet att påverka besluten vid universitetet och påverka och förbättra forskarutbildningen vid universitetet. Samtidigt ger medlemskapet också ger tillgång till förmånliga studeranderabatter. LDK har även ett Doktorandombud som man kan vända sig till för att få stöd och hjälp om det uppstår problem under studietiden. Läs mer på LDK:s webbplats:

► LDK

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har gett ut en doktorandhandbok, på engelska, den finns här:

 PhD Handbook

15. Regler och ytterligare information

Nationella regler rörande forskarutbildning respektive tillträde till forskarutbildning finns i Högskoleförordningen, kap 6 och 7:

► Högskoleförordningen

Lunds universitet har egna föreskrifter som fördjupar och reglerar utbildningen på forskarnivå. Dessa föreskrifter finns här:

► Lunds universitets föreskrifter för forskarutbildning

Lunds universitets antagningsordning finns här:

► Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildning

Information om upphovsrätten till konstnärliga verk inom universitetet:

► Upphovsrätt till konstnärliga verk

Konstnärliga fakultetens delegationsordning:

► Delegationsordning

PhD Handbok utgiven av SFS

 PhD Handbook