Aktuellt

Vi har följande aktuella projekt och processer på Konstnärliga fakulteten.

Fakultetskansliet har fått i uppdrag att göra en genomlysning av fakultetens tekniska och administrativa stödverksamheter och därefter ge förslag på en ny organisation inför den kommande samlokaliseringen av fakulteten. Syfte och mål med genomlysningen är att arbeta fram en verksamhetsanpassad och hållbar organisation som kännetecknas av tydliga strukturer, professionalism, minskad sårbarhet och en attraktiv arbetsmiljö. 

Projektet leds av tf kanslichef Moa Lindell och en projektgrupp som består av administrativa chefer och föreståndare vid fakulteten. Projektet pågår fram till och med vt 2021.

Upplägg

Respektive funktion kommer att genomlysas systematiskt och enligt samma workshops-metodik under ledning av KIA-konsult (LU). Vid varje workshop deltar samtliga medarbetare på fakulteten som arbetar inom funktionen för att diskutera och resonera kring nuläget samt lämna förslag på ett framtida upplägg. Inför workshopen har respektive institution/IAC fyllt i en nulägesanalys som kommer behandlas under workshopen. 

Indelningen av verksamheter:

 • Teknik och service
 • Bibliotek
 • IT
 • Produktion
 • Kommunikation
 • Utbildningsadministration
 • Administration
 • Ekonomi
 • HR
 • Ledningsstöd

Universitetets avdelning för internationalisering är på gång med en kartläggning av den konstnärliga fakultetens internationaliseringsarbete.

Kommunikation, organisation och finansiering är centrala delar i kartläggningen med frågeställningar som hur student- och medarbetarmobiliteten kan stimuleras, hur forskningsfinansieringen ser ut idag och hur vi kommunicerar och nätverkar på området. Projektledare för kartläggningen är Christina Grossmann vid Externa relationer som kommer att rikta in sig på och träffa koordinatorer, prefekter, avdelningschefer och kommunikatörer samt handläggare på Externa relationer och på sektionen för forskning, samverkan och innovation.

Resultatet av kartläggningen ska mynna ut i ett förslag på hur vårt internationaliseringsarbete kan förneklas, organiseras och stärkas. Förslaget presenteras under hösten 2020.

Projektledare Selma Gusic kartlägger fakultetens jämlikhetsorganisation genom intervjuer, observationer och dokumentgranskning. Det slutliga resultatet kommer i februari 2021 att överlämnas till institutionernas jämlikhetsgrupper och nämnder samt fakultetens lokala skyddskommitté.

Konstnärliga fakulteten väljer hösten 2020 dekan, prodekan samt ledamöter till fakultetsstyrelsen för kommande treårsperiod, 1 januari 2021 – 31 december 2023. Samtliga val kommer genomföras elektroniskt i valsystemet EasyVote.

Fakultetsstyrelsen består av dekan, prodekan, sex vetenskapligt- eller konstnärligt kompetenta lärare, två övriga anställda, tre allmänrepresentanter samt tre studentrepresentanter.


Aktuell information

2020-11-13;
Det planerade valet kan inte påbörjas som planerat idag den 13 november. Anledningen till detta är att det inte har inkommit något förslag från valberedningen, samt att det igår torsdag den 12 november inkom besked från tre av valberedningens ledamöter att de bad om att bli entledigade. Rektor har gett tf kanslichef Moa Lindell i uppdrag att omedelbart starta ett fyllnadsval. 

Läs mer om fyllnadsvalet

Förslag skickas till moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se senast den 27 november kl 12.00.

2020-11-05;
Röstlängden är nu anslagen. Röstlängd (öppnas i nytt fönster)

2020-10-21;
Vid valberedningens sammanträde den 16 oktober avsade sig Hans Hellsten uppdraget som ledamot och ordförande i valberedningen. Till ny ordförande utsågs Maj Hasager.

2020-09-16;
Valberedningens första sammanträde. Hans Hellsten utses till ordförande i valberedningen. 

Val till dekan, prodekan och externa ledamöter i fakultetsstyrelsen planeras ske mellan den 6 november och 27 november (tre veckor).

2020-07-06;
Sammanräkning av röster till valberedningen klar, valberedning utsedd (se ledamöterna nedan). 

2020-06-12;
Val av valberedning pågår mellan den 12 juni och 3 juli 2020.


Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda nomineringar och lägga förslag till kandidater vid val av fakultetsstyrelse, dekan, prodekan och universitetskollegium.

Valberedningen vid Konstnärliga fakulteten består av sju ledamöter:

 • 3 representanter, Musikhögskolan
 • 2 representanter, Konsthögskolan
 • 2 representanter, Teaterhögskolan

Majoriteten (4 stycken) av ledamöterna ska vara företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Valberedningens mandatperiod är tre år: 2020-03-01 till 2023-02-28.


Vem kan nominera och rösta?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vilkas anställning omfattar minst femtio procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas enligt Högskoleförordningen i detta sammanhang som studenter och är ej röstberättigade eller nomineringsbara.

Vem är valbar?

Valbar till dekan, prodekan samt vetenskapligt kompetent lärare i styrelsen är professorer samt lärare vid fakulteten som innehar anställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Dekan och prodekan utses av universitetets rektor efter förslag genom val av de röstberättigade inom fakulteten.

Valbar till övriga poster i styrelsen är anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt kompetenta lärare enligt ovanstående definition.

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

Rektor utser allmänrepresentanter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen föreslår allmänrepresentanter för rektor utan val.

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2025/26.

Läs mer om projektet

Kontakt

Moa Lindell
Kanslichef 
E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55