Aktuellt

Vi har följande aktuella projekt och processer på Konstnärliga fakulteten.

Fakultetskansliet har fått i uppdrag att göra en genomlysning av fakultetens tekniska och administrativa stödverksamheter och därefter ge förslag på en ny organisation inför den kommande samlokaliseringen av fakulteten. Syfte och mål med genomlysningen är att arbeta fram en verksamhetsanpassad och hållbar organisation som kännetecknas av tydliga strukturer, professionalism, minskad sårbarhet och en attraktiv arbetsmiljö. 

Projektet leds av kanslichef Moa Lindell och en projektgrupp som består av administrativa chefer och föreståndare vid fakulteten. Projektet pågår fram till och med vårterminen 2021.

Upplägg

Respektive funktion kommer att genomlysas systematiskt och enligt samma workshops-metodik under ledning av KIA-konsult (LU). Vid varje workshop deltar samtliga medarbetare på fakulteten som arbetar inom funktionen för att diskutera och resonera kring nuläget samt lämna förslag på ett framtida upplägg. Inför workshopen har respektive institution/IAC fyllt i en nulägesanalys som kommer behandlas under workshopen. 

Indelningen av verksamheter:

  • Teknik och service
  • Bibliotek
  • IT
  • Produktion
  • Kommunikation
  • Utbildningsadministration
  • Administration
  • Ekonomi
  • HR
  • Ledningsstöd

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2025/26.

Till projektsidan

Under 2020 har en kartläggning av fakultetens internationaliseringsarbete genomförts, och resultatet är nu presenterat.

Kartläggningen är genomförd av projektledare Christina Grossmann vid sektion Externa relationer. Christina, som har en lång erfarenhet av internationaliseringsarbete, har i sin kartläggning intervjuat koordinatorer, prefekter, avdelningschefer och kommunikatörer samt handläggare på Externa relationer och på sektionen för Forskning, samverkan och innovation. Syftet har varit att genom kartläggningen lämna förslag på hur vi vid fakulteten ytterligare kan systematisera, samordna och öka den strategiska förmågan i fakultetens internationalisering.

Kommunikation, organisation och finansiering har varit centrala delar i kartläggningen med frågeställningar som hur student- och medarbetarmobiliteten kan stimuleras, hur forskningsfinansieringen ser ut idag och hur vi kommunicerar och nätverkar på området.

I slutet av oktober avrapporterade Christina Grossmann resultatet av sin kartläggning. Fakultetsstyrelsen har därefter beslutat att ge fakultetskansliet i uppdrag att arbeta fram ett förslag på det fortsatta arbetet med internationaliseringsfrågorna, innehållande förslag på organisation och finansiering. Förslaget ska tas fram i samarbete med institutionerna, och vid varje institution ska en representant utses att delta i arbetet. Resultatet ska presenteras för fakultetsstyrelsen den 24 mars. 

Mer information kommer att delges via de administrativa cheferna.

Kartläggning och analys av Konstnärliga fakultetens internationalisering 2020
Presentation av kartläggningen 2/12

Projektledare Selma Gusic har under 2020 kartlagt Konstnärliga fakultetens jämlikhetsorganisation genom intervjuer, observationer och dokumentgranskning.

Det slutliga resultatet kommer att presenteras för alla medarbetare på fakultetsträffen den 10/2 samt överlämnas till institutionernas jämlikhetsgrupper och nämnder samt fakultetens lokala skyddskommitté.

Kontakt

Moa Lindell
Kanslichef 
E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55