Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuellt

Vi har följande aktuella projekt och processer på Konstnärliga fakulteten.

Konstnärliga fakulteten arbetar med medarbetarskap som fokusområde under 2021 och 2022. 

Medarbetarskap och ledarskap är ett av fakultetens fem prioriterade områden i den strategiska planen som grundar sig på Lunds universitets strategiska plan där samma prioriterade område finns med. 

Ett välutvecklat medarbetarskap ses som en framgångsfaktor och tillsammans med prefekter och skyddsombud har fakultetsledningen utformat en plan för hur arbetet med fokusområdet ska se ut. Det har särskilt lyfts att arbetet inte får stanna vid endast ett engångstillfälle utan att det bör finnas kontinuitet i det och att det blir en fråga som lyfts i olika former och format.

Medarbetarskap är alltså ett ämne som vi kommer att återkomma till på olika sätt under det kommande året - bland annat i storformat, under fakultetsträffar, i workshops och på institutionerna. 

Under våren 2021 påbörjar vi arbetet med en fakultetsgemensam webbplattform för forskning. Syftet med plattformen är dels att vi inom fakulteten ska veta mer om varandra och vad vi jobbar med, och dels att vara ett fönster mot externa parter som är nyfikna på oss.   

Arbetet kommer att drivas av en redaktörsgrupp och den som vill engagera sig kan kontakta Ylva Hofvander Trulsson, vicedekan forskning.

Fakultetskansliet har fått i uppdrag att göra en genomlysning av fakultetens tekniska och administrativa stödverksamheter och därefter ge förslag på en ny organisation inför den kommande samlokaliseringen av fakulteten. Syfte och mål med genomlysningen är att arbeta fram en verksamhetsanpassad och hållbar organisation som kännetecknas av tydliga strukturer, professionalism, minskad sårbarhet och en attraktiv arbetsmiljö. 

Projektet leds av kanslichef Moa Lindell och en projektgrupp som består av administrativa chefer och föreståndare vid fakulteten. Projektet pågår fram till och med vårterminen 2021.

Upplägg

Respektive funktion kommer att genomlysas systematiskt och enligt samma workshops-metodik under ledning av KIA-konsult (LU). Vid varje workshop deltar samtliga medarbetare på fakulteten som arbetar inom funktionen för att diskutera och resonera kring nuläget samt lämna förslag på ett framtida upplägg. Inför workshopen har respektive institution/IAC fyllt i en nulägesanalys som kommer behandlas under workshopen. 

Indelningen av verksamheter:

  • Teknik och service
  • Bibliotek
  • IT
  • Produktion
  • Kommunikation
  • Utbildningsadministration
  • Administration
  • Ekonomi
  • HR
  • Ledningsstöd

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2025/26.

Till projektsidan

Kontakt

Moa Lindell
Kanslichef 
E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55