Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuellt

Vi har följande aktuella projekt och processer på Konstnärliga fakulteten.

Under våren 2021 påbörjar vi arbetet med en fakultetsgemensam webbplattform för forskning. Syftet med plattformen är dels att vi inom fakulteten ska veta mer om varandra och vad vi jobbar med, och dels att vara ett fönster mot externa parter som är nyfikna på oss.   

Arbetet kommer att drivas av en redaktörsgrupp och den som vill engagera sig kan kontakta Ylva Hofvander Trulsson, vicedekan forskning.

Projektledare Selma Gusic har under 2020 kartlagt Konstnärliga fakultetens jämlikhetsorganisation genom intervjuer, observationer och dokumentgranskning.

Det slutliga resultatet presenterades för alla medarbetare på fakultetsträffen den 10/2 och har även överlämnats till institutionernas jämlikhetsgrupper/nämnder samt fakultetens lokala skyddskommitté.

Länk till presentation i Zoom 210210 (LU Box för anställda)

Analys och rekommendationer
Summary in English
Rapporten i sin helhet

Fakultetskansliet har fått i uppdrag att göra en genomlysning av fakultetens tekniska och administrativa stödverksamheter och därefter ge förslag på en ny organisation inför den kommande samlokaliseringen av fakulteten. Syfte och mål med genomlysningen är att arbeta fram en verksamhetsanpassad och hållbar organisation som kännetecknas av tydliga strukturer, professionalism, minskad sårbarhet och en attraktiv arbetsmiljö. 

Projektet leds av kanslichef Moa Lindell och en projektgrupp som består av administrativa chefer och föreståndare vid fakulteten. Projektet pågår fram till och med vårterminen 2021.

Upplägg

Respektive funktion kommer att genomlysas systematiskt och enligt samma workshops-metodik under ledning av KIA-konsult (LU). Vid varje workshop deltar samtliga medarbetare på fakulteten som arbetar inom funktionen för att diskutera och resonera kring nuläget samt lämna förslag på ett framtida upplägg. Inför workshopen har respektive institution/IAC fyllt i en nulägesanalys som kommer behandlas under workshopen. 

Indelningen av verksamheter:

  • Teknik och service
  • Bibliotek
  • IT
  • Produktion
  • Kommunikation
  • Utbildningsadministration
  • Administration
  • Ekonomi
  • HR
  • Ledningsstöd

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2025/26.

Till projektsidan

Kontakt

Moa Lindell
Kanslichef 
E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55