Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuellt

Vi har följande aktuella projekt och processer på Konstnärliga fakulteten.

Konstnärliga fakulteten arbetar med medarbetarskap som fokusområde under 2021 och 2022. 

Medarbetarskap och ledarskap är ett av fakultetens fem prioriterade områden i den strategiska planen som i sin tur grundar sig på Lunds universitets strategiska plan, där samma prioriterade område finns med. 

Ett välutvecklat medarbetarskap ses som en framgångsfaktor och definieras inom Lunds universitet som både ett förhållningssätt och ett konkret beteende i relation till arbetsuppgifter, kollegor och chefer. Medarbetarskap har sin grund i svensk lagstiftning genom medbestämmandelagen, regler för arbetstagarrepresentation i styrelser och våra kollektivavtal.

Syftet med att göra medarbetarskap till ett fokusområde är att skapa en gemensam bild av, och förståelse för, vad gott medarbetarskap innebär på Konstnärliga fakulteten. Syftet är vidare att genom att sätta fokus på medarbetarskap bli en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av ett effektivt och trivsamt samarbete såväl inom som mellan fakultetens olika verksamheter.

Inom fokusområdet finns följande aktiviteter planerade:

  • TA-dagen 20/8 har temat medarbetarskap
  • Fakultetsträff 8/9 kommer behandla frågor om arbetsmiljö och medarbetarskap
  • Fakultetsträff 6/10 kommer behandla frågor om kollegialitet och medarbetarskap


Tips! Titta gärna på filmen om kommunikativt medarbetarskap som tagits fram av LU inom forskningsprojektet Kommunikativa offentliga organisationer.

Länk till filmen
Rapporten Kommunikativt medarbetarskap

 

Vi behöver engagerade och ansvarstagande medarbetare som inte bara tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter utan går utanför dem och kan se till helheten.

Under våren 2021 påbörjar vi arbetet med en fakultetsgemensam webbplattform för forskning. Syftet med plattformen är dels att vi inom fakulteten ska veta mer om varandra och vad vi jobbar med, och dels att vara ett fönster mot externa parter som är nyfikna på oss.   

Arbetet kommer att drivas av en redaktörsgrupp. Mer info kommer. 

210528:

Nu är två workshops genomförda i respektive stödverksamhet och en sammanställning av vilka arbetsuppgifter som ingår samt hur många procents arbete som läggs ner har identifierats. Omkring sextio medarbetare har involverats - stort tack till alla som deltagit och bidragit med viktiga inspel! 

Arbetet presenterades i fakultetsstyrelsen den 26/5 av projektledare och kanslichef Moa Lindell. En ny fakultetsstyrelse tillträder den 1/7 och projektgruppen kommer till det första sammanträdet med den nya styrelsen göra en fördjupad presentation av det genomförda arbetet och tillsammans med styrelsen diskutera stegen framåt.

Upplägg i workshops:

WS1: Nuläge, presentation av deltagarna, hur mycket tid läggs på olika arbetsuppgifter inom området, bra/mindre bra idag 

WS2: framtid och möjligheter att samverka, likheter och olikheter – menar vi samma sak när vi pratar om arbetsuppgifter?, vad kommer att krävas för att uppnå effektmålen?  


Syfte och mål

Fakultetskansliet har fått i uppdrag att göra en genomlysning av fakultetens tekniska och administrativa stödverksamheter och därefter ge förslag på en ny organisation inför den kommande samlokaliseringen av fakulteten. Syfte och mål med genomlysningen är att arbeta fram en verksamhetsanpassad och hållbar organisation som kännetecknas av tydliga strukturer, professionalism, minskad sårbarhet och en attraktiv arbetsmiljö. 

Upplägg

Respektive funktion kommer att genomlysas systematiskt och enligt samma workshops-metodik under ledning av KIA-konsult (LU). Vid varje workshop deltar samtliga medarbetare på fakulteten som arbetar inom funktionen för att diskutera och resonera kring nuläget samt lämna förslag på ett framtida upplägg. Inför workshopen har respektive institution/IAC fyllt i en nulägesanalys som kommer behandlas under workshopen. 

Indelningen av verksamheter är: Bibliotek, IT, Teknik/service, Utbildningsadministration, Produktion/producent, Ekonomi, HR och Kommunikation.

Projektet leds av kanslichef Moa Lindell och en projektgrupp som består av administrativa chefer och föreståndare vid fakulteten. Projektet pågår fram till och med vårterminen 2021.

GAS projektrapport maj 2021

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2025/26.

Till projektsidan

Den 31/5 hölls ett seminarium kring etiska frågeställningar inom det konstnärliga fältet, dess praktik, utbildning och forskning. Hur kan etik förstås och praktiseras inom olika konstnärliga format, och hur praktiseras etik i konstnärlig utbildning? Vad händer med de etiska ramarna när konsten flyttas in i forskningsinstitutionen, och hur påverkas då frågan om konstnärlig frihet?

Ta del av seminariet i efterhand via denna länk: https://vimeo.com/559869773

Seminariet presenterde två keynote speakers, konstnär Geir Tore Holm och professor Karmenlara Ely, samt en film av professor Jonas Dahlberg om hans utsmyckningsförslag till minnesmärket över terrordådet på Utøya. 

Konferensen var starten på ett arbete med en peer-reviewed antologi. Intresserade forskare och konstnärer som vill bidra välkomnas att skicka abstract till fouforskning [at] gmail [dot] com. Vid frågor kontakta ylva [dot] hofvandertrulsson [at] uniarts [dot] se.

Kontakt

Moa Lindell
Kanslichef 
E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55