Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet, likabehandling, mångfald

Konstnärliga fakulteten arbetar systematiskt och målinriktat med frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald. Det innebär att vi arbetar förebyggande och aktivt med åtgärder för att motverka diskriminering och att vi verkar för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lunds universitets jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy är grund för den Konstnärliga fakultetens arbete med lika villkor och jämställdhet. Policyn finns på universitets sidor för Jämställdhet och lika villkor på medarbetarwebben: https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/jamstalldhet-och-lika-villkor
Policyn är inte tidsbegränsad och verksamhetens resultat ska årligen redovisas till Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling, i ett så kallat jämställdhetsbokslut för varje område.

Arbetet består av två övergripande arbetsområden:

* Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)
* Jämställdhetsintegrering.

Systematiskt förebyggande arbete för diskriminering (SFAD)

Ramverket för hur arbetet ska bedrivas består av fyra steg:

  • Undersöka om det finns risk för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.
  • Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
  • Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas.
  • Följa upp och utvärdera arbetet.

Varje steg ska dokumenteras och ske i samverkan. Samtliga steg ska också genomföras årligen.

Jämställdhetsintegrering

Lunds universitet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid universitetet under perioden 2017-2019. Uppdraget ska bidra till att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Jämställdhetsintegrering handlar om att arbeta igenom organisationens styr- och beslutsprocesser för att ta reda på var det finns hinder för jämställdhet och att, om möjligt, ta bort eller minimera dessa hinder. Jämställdhetsintegrering skiljer sig från det ordinarie lagstadgade systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder, som sker löpande i verksamheten.

Lunds universitets plan för jämställdhets integrering under perioden 2017-2019, fokuserar på att ta bort hinder för jämställdhet i rekryteringsprocessen av anställda samt i beddas rekrytering och breddat deltagande av studenter.

Läs mer i Plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet, 2017-2019

Läs om regeringens jämställdhetspolitiska mål hyperlink: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/

Mer information finns på Medarbetarwebben https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/jamstalldhet-och-lika-villkor

 

 

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se