Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuellt

Vi har följande aktuella projekt och processer på Konstnärliga fakulteten:

Utredning av fakultetens framtida biblioteksverksamhet

2019 fick fakultetskansliet i uppdrag att se över hur fakultetens stödverksamheter kan organiseras inför vår samlokalisering (GAS-projektet). De områden där man då såg att det fanns mest att vinna på att samverka var bibliotek, kommunikation, IT och service/vaktmästeri. De tre första skulle kunna samorganiseras redan innan flytten till gemensamma lokaler. Vilken typ av samverkan och hur stegen i samverkansprocessen skulle se ut blir olika för de olika områdena.

Som nästa steg görs nu en utredning för att arbeta vidare med området bibliotek. Biblioteksverksamheten bedrivs idag vid tre olika bibliotek, som alla ingår i sina respektive institutioner Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. En medarbetare vid Musikhögskolan har ett uppdrag om 25 procent som fakultetsbibliotekarie.

Syfte med utredningen är att ta fram ett förslag på framtida organisation av biblioteks­verksamheten vid fakulteten, inklusive ledning  och styrning samt placering av personal. Den framtida organisationen ska garantera ett kvalitativt och effektivt stöd till utbildning och forskning inom fakultetens ämnesområden, genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information. Vidare ska biblioteksorganisationen tillse och garantera spridning, bevarande och effektiv hantering av information; garantera undervisning och handledning i informationshantering för fakultetens studenter, samt ge stöd till forskare, både på konstnärlig och vetenskaplig grund, i publiceringsfrågor och i forskningsprocessen.

Beslut om utredningen är tagit i fakultetsstyrelsen och personalorganisationerna är informerade enligt MBL. Projektledare är fakultetsbibliotekarie Åse Lugnér och biträdande projektledare är kanslichef Moa Lindell. Utredningen ska avrapporteras till fakultetsstyrelsen i februari/mars 2023. 


Medarbetarskap

Konstnärliga fakulteten arbetar med medarbetarskap som fokusområde under 2021 och 2022. 

Medarbetarskap och ledarskap är ett av fakultetens fem prioriterade områden i den strategiska planen som i sin tur grundar sig på Lunds universitets strategiska plan, där samma prioriterade område finns med. 

Vi behöver engagerade och ansvarstagande medarbetare som inte bara tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter utan går utanför dem och kan se till helheten.

Ett välutvecklat medarbetarskap ses som en framgångsfaktor och definieras inom Lunds universitet som både ett förhållningssätt och ett konkret beteende i relation till arbetsuppgifter, kollegor och chefer. Medarbetarskap har sin grund i svensk lagstiftning genom medbestämmandelagen, regler för arbetstagarrepresentation i styrelser och våra kollektivavtal.

Syftet med att göra medarbetarskap till ett fokusområde är att skapa en gemensam bild av, och förståelse för, vad gott medarbetarskap innebär på Konstnärliga fakulteten. Syftet är vidare att genom att sätta fokus på medarbetarskap bli en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av ett effektivt och trivsamt samarbete såväl inom som mellan fakultetens olika verksamheter.

Tips! Titta gärna på filmen om kommunikativt medarbetarskap som tagits fram av LU inom forskningsprojektet Kommunikativa offentliga organisationer.

Länk till filmen
Rapporten Kommunikativt medarbetarskap


Nytt konstnärligt campus

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2027.

Till projektsidan

Kontakt

Moa Lindell
Kanslichef 
E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55